کار با ما

کابل انسایدر (محرم کابل) همیشه دنبال اشخاص خلاقی است که با بپیوندند. اگر در لیست وظایف اعلان شده٬ برای شما چیزی نیست که مورد علاقه تان باشد٬ خلص سوانح با نمونه کاری تانرا به ایمیل jobs@kabulinsider.com بفرستید تا نام تانرا در لیست خود داشته باشیم و همرایتان به تماس شویم.

How
You Feel
In Kabul?