خلص سوانح تان را اینگونه بنویسید تاصاحب وظیفه شوید

خلص سوانح به خلاصه یی از زنده‌گی مسلکی شما که شامل تحصیل٬ کارکرده گی و فعالیت های رضا کارانه و مهارت های شما بوده، گفته می شود. این خلص سوانح در واقع معرفی کنندهٔ شما به محل های کاری است. پس در نوشتن آن خیلی دقت کنید تا خلایی در آن وجود نداشته باشد. بسیار مهم است که خلص سوانح تان را مطابق توانایی ها و ذوق مسکلی تان بنویسید و از نمونه خلص سوانح دیگران نقل نکنید. کسانیکه در دفاتر خلص سوانح متقاضیان را مطالعه میکنند٬ وقت زیاد خود را صرف این کار نمیکنند و بسیار سریع از خلص سوانح ها میگذرند. حد اوسط برای مطالعه هر خلص سوانح بین ۳۰ ثانیه تا ۱دقیقه وقت نیاز است که متقاضی تایید و یا رد شود٬ پس خیلی مهم است که باید خلص سوانح مختصر ولی با مفهوم و به ترتیب نوشت.

معلومات شخصی: در قسمت معلومات شخصی تان تنها نام و نام خانوادگی را با آدرس٬ شمارهٔ تلیفون و نشانی ایمیل تانرا بنویسید. از نوشتن معلومات شخصی که شامل اسم پدر٬ محل تولد و تاریخ تولد٬ حالت مدنی  تان است٬ کاملاً خود داری کنید. دفاتر این معلومات را نیاز ندارند. بودن این معلومات زمینه تبعیض علیه شما را مهیا میسازد.

تحصیلات: آخرین مدرک تحصیلی با زمان فراغت٬ درجه تحصیل و نام دانشگاه اول باید نوشته شود. به همین ترتیب به عقب بروید و دیگر تحصیلات را درج کنید. به طور مثال٬ اول لیسانس٬ بعد کورس های عالی و در آخر فراغت مکتب نوشته شود.

تجارب کاری: تجارب کاری تان را درج سوانح نمایید یعنی قبل از اینجا در کدام پست ها کار کرده اید و کوشش کنید مهارت های شما ارتباط نزدیک با کاری که درخواست می دهید داشته باشد. تجارب را نیز به ترتیبی که تحصیلات را نوشته اید بنویسید. در جاه هایی که کار کردید٬ لایحه وظایف تان را ننویسید٬ بل دستآورد هاییکه داشته اید را ذکر کنید.

کارکرده‌گی ها: دستاورد های تان را خیلی با مهارت و فشرده بنویسید و کوشش کنید سرگرمی هایی که زیاد معمول نباشد را بنویسید تا شما را نسبت به دیگران متفاوتر نشان بدهد و این سرگرمی های تان باید با شغلی که درخواست داده اید مطابقت داشته باشد.

مهارت ها: در بخش مهارت ها باید همانهای را بنویسد که واقعاَ به آن مسلط هستید مثلا شما با برنامه های کامپیوتری که ربط مستقیم به موقف تان ندارد اما٬ به درد نهاد میخورد بلد هستید و یا توانایی ترجمه مسلکی به زبان دیگر را دراید.

مرجع داوری: مرجع داوری به طور معمول دو نوع است یکی از دوران تحصیلی شما تصدیق کند و دیگر از تجارب کاری تان ولی در این بخش برای فشرده سازی خلص سوانح بهتر است بنویسید که مرجع داوری در صورت درخواست در دسترس قرار د اده می شود. هیچ‌وقت در اعضای فامیل و یا دوستان تان را در مرجع داوری ننویسید.

املا و انشا: در قسمت نام نهاد ها٬ اصطلاحات و دیگر نکات دستوری و نشانه گذاری خیلی دقیق باشید. مشکلات املایی و انشائی از هر چیزی دیگر زودتر به چشم خواننده میخورد.

استاندارد صفحه: حاشیه های صفحه باید ۱ انچ باشد٬ اندازه نوشته در انگلیسی ۱۱ و یا ۱۲ باشد و در دری و پشتو ۱۴ باشد. خلص سوانح تان را به شکل pdf حفظ کنید. چون قابلیت باز شدن در هر سیستم را دارد.

How
You Feel
In Kabul?