سیزده مشوره مهم برای مصاحبهٔ بهتر کاری

مصاحبهٔ کاری یک مسألهٔ مهم جهت مقرر شدن شما در وظیفهٔ مورد نظر تان است. هر باریکه به یک دفتر بخاطر مصاحبه کاری میروید اولین بار شما میباشد که با محیط آن دفتر آشنا میشوید. معمولاً از لحظه یی که شما داخل یک دفتر برای مصاحبه میشوید تا رفتن به اتاق مصاحبه و تا شروع سخنان مورد ارزیابی مصاحبه گیرنده گان و اعضای همان دفتر قرار میگیرید. پس این مسأله را خیلی جدی بگیرید و کوشش کنید تا مصاحبهٔ کاری تان موفق باشد.

نخستین قدم شما برای موفق سپری نمودن مصاحبه کاری این است که ابتدا در مورد همان دفتر یا شرکتی که شما را به مصاحبه خواسته است، معلومات بدست بیاورید. این معلومات شما را کمک میکند که بدانید٬ همان دفتر در کدام بخش کار میکند و از موقف اعلان شده درک بهتر پیدا کنید.

سوالات احتمالی را نزد خود تان به صورت تخمینی تهیه نموده و جواب های مناسب و منطقی برای آن در ذهن تان داشته باشید .اگر سوالات مصاحبه گیرنده‌گان صد در صد همان سوالات تخمینی شما نباشد، حتماً با آن مشابه است و شما قبل از قبل آمادهگی پاسخ گفتن به آن را دارید.

 به وقت ارزش قایل شوید. این نکته بسیار مهم است٬ چون معمولاً مصاحبه گیرنده‌گان کار های روزمره خود را کنار می‌گذارند و یک مقدار وقت را برای مصاحبه ها جدا می‌کنندکوشش کنید تقریباَ پانزده یا بیست دقیقه قبل از مصاحبه حاضر باشید چون از یک نگاه با دفتر یا شرکت آشنا می شوید و از سوی دیگر این کار تان شما را شخص وقت شناس و وظیفه شناس معرفی میکند و این یک نکته مثبت در مورد تان خواهد بود.

لباس مرتب و منظم بپوشید و بوت های تان باید خیلی پاک و ستره باشد. اگر از طبقه اناث هستید لباس رسمی و ساده بپوشید و از پوشیدن زیورات خود داری کنید و زیورات تان را برای محافل نگه دارید. برای طبقه ذکور حتمی نیست که دریشی پوشیده به مصاحبه بروند٬ اما مهم است قبل از مصاحبه به خود برسند.

وقتیکه از فرصت مصاحبه از طریق تیلفون و یا ایمیل آگاه می‌شوید٬ بپرسید اگر نیاز به آوردن اسناد تحصیلی تان و یا نمونه های کاری باشد. در صورتی نیاز آنها را با خود داشته باشید تا وقت پرس و جو می‌شود٬ اسناد دست داشته را شریک کنید. در صورتیکه نیاز نباشد٬ از بردن اسناد اضافی خود داری کنید٬ چون مصاحبه گیرنده گان به اسناد شما علاقمند نمی‌باشند و شما هم تشویش فراموش شدن اسناد را می‌داشته باشید.

زمانی که نوبت مصاحبهٔ تان رسید، خیلی راحت و با اعتماد به نفس داخل اتاق مصاحبه شوید. چرا که اگر راحت و مثبت باشید به سوالات پاسخ درست خواهید داد و تحت تأثیر مصاحبه گیرنده گان قرار نخواهید گرفت. اعتماد به نفس و راحتی در مصاحبه٬ شخص مقابل را تحت تاثیر میآورد.

آرام و مؤدب باشید و سنجیده سخن بگویید. بگذارید مصاحبه گیرنده سوال را تا آخر برایتان بگوید٬ سپس شروع به جواب دادن کنید. در صورتیکه سوال را درست نفهمیدید٬ دوباره بپرسید. دوباره پرسیدن بهتر از غلط جواب دادن است.

مغرور و کم حوصله نباشید. اگر دیدید که کار پیشنهاد شده برای شما نسبتاَ آسان است و از عهدهٔ آن برآمده می توانید، مغرورانه رفتار نکنید و کار های آنها را دست کم نگیرید. غرور بیش از حد به توانایی های تان شما را به مشکل روبرو می‌کند.

درهنگام صحبت کردن از برخی از حرکات سنجیده و منظم دست، کار بگیرید و مثل مجسمه ،خشک و سرد نباشید . در ضمن تلیفون تان را خاموش گذاشته با مصاحبه گیرندهگان رابطه چشم به چشم برقرار کنید چون این کار شما را با جرأت معرفی می‌کند.

توانایی های تان را برای شان تشریح کنید. اگر فکر می‌کنید که دسترسی تان به برنامه های پیشرفته و تخصصی کامپیوتری وآشنایی تان به چندین زبان کمک تان می‌کند آن را بازگو کنید. در غیر آن از شریک ساختن معلومات بیش از حد که مرتبط به کار تان نیست خود داری کنید.

در جریان حرف زدن با مصاحبه گیرندهگان ساجق به دهن نداشته باشید چون این کار شخصیت مسکلی شما را پایین می‌آورد . به همین ترتیب عادت های بد تان را ترک کنید مثلا اگر به سگرت کشیدن عادت دارید قبل از مصاحبه کاری سگرت نکشید احتمالاَ این کار شانس کامیابی تان را کم می سازد.

یک سلسله سوالات را در مورد وظیفه پیشنهاد شده و دفتر قبل از قبل طرح کنید و از مصاحبه گیرندهگان در آخر بپرسید و یا اگر در جریان مصاحبه سوالی برای تان خلق شد حتماَ بپرسید چون این کار علاقمندی شما در پیوند به کار نشان می دهند.

در ختم مصاحبه در مورد معاش پیشنهاد شده پرسان نکنید. در صورتیکه مصاحبه گیرنده گان از مصاحبه تان راضی باشد٬ این سوال را خود شان مطرح می‌کنند

How
You Feel
In Kabul?