ویژگی های یک رئیس خوب:

فرض کنید شما به پُست ریاست رسیدید و منحیث رئیس یک بخش مقرر شدید، مطمئنا با خود تان فکر می کنید که چه راهی را در پیش گیرد تا زیر دستان و کارمندان از شما به خوبی اطاعت کنند و کار های شان را همگام با موفقیت پیش ببرند و یا با کدام راهکار ها مورد تأیید، احترام قرار می گیرید؟ چگونه دفتر تان به سوی ترقی و پیشرفت سوق داده خواهد شد؟ پس برای آگاهی در این زمینه، با کابل انسایدر همراه باشید:

آلگوی خوب به کارمندان باشید: اگر شما می خواهید کارمندان تان کار های شان را سر وقت انجام بدهند و دقیق کار کنند  ابتدا از خود آغاز کنید آنچه از کارمندان توقع دارید در قدم نخست خود تان انجام دهید به طور غیر مستقیم آنها را وظیفه شناس تربیت کنید به طور مثال شما سر وقت به دفتر بروید؛ در جلسه ها حاضر باشید؛ در حین جلسه از گوشی استفاده نکنید؛ غیر حاضری نداشته باشید. این کارکرد ها، شما را به یک الگوی خوب مبدل می سازد اگر چنین اعمال را انجام ندهید پس از کارمندان توقع انجام آن را نداشته باشید.

کارمندان را به خوبی رهنمایی کنید: کارمندانی که پی هم در کار های شان کوتاهی می کنند و اشتباهاتی را متقبل می گردند با مهربانی اشتباهات شان را یک به یک بازگو بسازید و روشی مناسب کاری را برای ایشان رهنمایی کنید.

دیکتاتور نباشید: درست است که برخی افراد تا زمانیکه بالای شان فشار نباشد درست کار نمی کنند اما شما روندی را در پیش گیرید تا کارمندان بدون عصبانیت شما دست به کار شوند و هر کدام به کار خودش دلچسپی پیدا کند. گاهی با کارمندان تان یکجا بنشنید یکجا غذا بخورید از کار های شان مراقبت کنید. از نیاز ها و مشکلات شان با خبر باشید و برایشان اطمينان دهید که اگر در کاری مشکلی داشتند با آنها همراه می باشید و مشکلات را یکجا حل خواهید کرد.

صمیمی برخورد کنید: مهربانی و صمیمیت رئیس سبب می شود تا کارمندان مشکلات کاری خویش را به خوبی مطرح کنند و نظریات خویش را در عرصهٔ بهبود شرکت یا دفتر بازگو نمایند.

کارمندان را تشویق کنید: رئیس بودن تنها بدین معنا نیست که کارمندان را در زمانیکه اشتباهی را انجام دادند به دفتر خواسته ایشان را بابت کار های ناموفق شان سرزنش نماید بل در چنین حالات برای شان بگویید« تو می توانستی بهتر از این کار کنی چون به توانایی هایت باور دارم.» ولی در زمانی که یکی از کارمندان ، موفقیتی را به دفتر کسب نمود از کارش تحسین کنید. این عمل سبب می شود تا کارمندان دیگر هم بکوشند از دل و جان کار کرده و موفقیت حاصل کنند. به یاد داشته باشید که تشویش شما، کارمندان را نیرو می بخشد تا حدی که ایشان را به تلاش های خستگی ناپذیر سوق می دهد.

اشتباهات تان را بپذیرید: هیچ انسانی عاری از اشتباه نیست شما فکر نکنید که رئیس هستید و هیچ گاهی اشتباه نخواهید کرد. وقتی شما ادعای فهمیدن همه امور را نداشته باشید، بدانید که رئيس خوب هستید.

با انصاف باشید: رئیس خوب با همه کارکنان برخورد یکسان دارند نه اینکه با برخی افراد مراعات کرده رویه نیک نماید و با برخی دیگر زشت رفتار کند.

روی پیشرفت های کوچک تمرکز کنید: زمانی که به اندک ترین پیشرفت توجه نشان دادید کارکنان تشویق شده  به کار های شان سرعت می بخشند و در آینده به موفقیت های بزرگ کاری تلاش می کنند. اگرچه ویژه گی های رئیس خوب در همین متن خلاصه نمی شود اما تا جایی شما را کمک می کند تا پُست ریاست را به خوبی پیش ببرید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?