تفاوت کابل قدیم با کابل امروز: II

قسمت دوم:

در قسمت اول تا جایی در پیوند به تفاوت کابل قدیم و کابل امروز حرف هایی داشتیم در این متن حرف های ما را ادامه می دهیم:

در گذشته کابل ناامن بود اما امروز نا امن ‌تر شده است: در آن زمان مردم از نا امنی داد می زدند دشمنان وطن همه روزه شهر را نشانه می گرفتند در یکی از دوره ها مردم حق نداشتند از طرف شب از خانه های شان بیرون بروند چون شب ها از خود نام مشخص داشت اگر کسی نام شب را نمی دانست اجازه نداشت از طرف شب در جاده ها گشت و گذار نماید. این وضعیت مردم را به ستوه آورده بود اما ایشان حد اقل وقتی در مراکز دینی می بودند احساسی راحتی می کردند مثلا درمسجد و درزیارت ها … در شدید ترین حالات یگانه پناهگاه مردم همانا مراکز دینی بود. مردم خودشان را در این جا ها پنهان می کردند. اما وضعیت نا امن امروز امید مان را حتا از مراکز دینی هم قطع ساخته است. امروز ما درمراکز دینی هم پناه نداریم، کودکان ما در حین درس خواندن قرآن، جان شان را از دست می دهند ما در حال حاضر تاوان مسلمان بودن و تاوان قرآن خواندن مان را می پردازیم.

کاکه ها در کابل قدیم خودشان را در برابر عزت و آبروی مردم به ویژه ننگ و ناموس خویش سپر ساخته بودند. کسی حق نداشت خانمی را مورد اذیت قرار بدهد کاکه ها شهر را تحت کنترول داشتند و پسران اوباش و لاابالی را به راحتی اصلاح می کردند. این بود که حرمت زن خیلی بالا بود هر جا کسی زن و دختری را می دید از حیا چشمش را پایین می انداخت و اگر خانمی مورد نیش سخن کسی قرار می گرفت همه برای دفاع از آبروی آن زن و آن دختر حاضر بودند جان شان را فدا کنند اما امروز زنان کشور بی گناه بی خطا بی در روی سرک خواهر ما را، هموطن ما را به فجیعانه ترین نوع به قتل می رسانند  و بعد  جسدش را می سوزانند این کار در تاریخ افغانستان بی پیشینه بوده است. درگذشته زن حرمت می شد اما امروز به آتش کشیده ، سنگ‌سار می گردد و اذیت می شود امروز دیگر کاکه یی نیست تا جانش را برای حفظ آبروی زنان سپر بسازد.

در کابل قدیم همدلی و صمیمیت بود اما امروز این صمیمیت ها جایش را به همچشمی ها عوض کرده است. به طور مثال محافل عروسی در گذشته مختصر و با پول اندک برگزار می شد اما امروز از روی همچشمی با پول گزاف در هتل های مفشن با هزار و یک نوع خرچ و مصرف برگزار می گردد در این زمان مردمان فقیر بابت بالا رفتن خرچ و مصارف عروسی مجرد باقی می مانند و از سوی دیگر سیالی ها و شریکی ها از حد گذشته است در حال حاضر سیالی و شریکی نسبت به گذشته ها بیشتر و بیشتر شده تا حدی که خرچ و معاش یک خانواده همه‌اش صرف سیالی های بیجا می گردد. ادامه دارد…


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?