سرقت های انترنتی و جرایم آن

عصر تکنالوژی و دنیای انترنت در کنار ایجاد سهولت های بیشمار مشکلات اساسی را از قبیل : هک کردن حساب ها ، دامن زدن مسایل قومی ، مذهبی ، زبانی، مسایل سیاسی ، حقیر شمردن شخصیت ها، از همه مهمتر سرقت های انترنتی  را در قبال داشته و به معضل اساسی مبدل گشته است.

در حال حاضر ویب ‌سایت ها از سرقت های انترنتی شکایت دارند و می گویند که در ویب سایت ما  نویسنده هایی همه روزه روی مسایل اجتماعی… مقاله می نویسند در ضمن در بخش صفحات اجتماعی از جمله فیسبوک فعالیت دارند.  و طراح ویب سایت و صفحهٔ رخنامهٔ ما همه روزه مصروف دیزاین و طرح مطالب است.ولی به مجردی که مطالب ما نشر می گردد لحظه یی نمی گذرد که از سوی پیج های دیگر ربوده می شود و با بی شرمی تمام در حالی که لوگوی ویب سایت ما را حذف می کنند ، مطلب ما را در صفحهٔ خود و با لوگوی خویش به نشر می رسانند این کار رسما سرقت است و باید در این رابطه پی گیری های صورت بگیرد.

به همین طور نویسنده ها طی چندین سال زحمت و عرق ریزی کتاب می نویسند طبعا می خواهند با به فروش رسانیدن کتاب شان مزد زحمات چندین ساله خویش را بدست بیاورند اما  کتاب شان پیش از اینکه در بازار به فروش برسد سراق های انترنتی آن را اسکن کرده و در انترنت به نشر می رسانند در این صورت زحمات چندین سالهٔ نویسندهٔ بیچاره را به خاک و خاکستر یکسان می سازند.

اما قانون اساسی کشور از این مسایل بی خبر نبوده بل قانون جرایم انترنتی که شامل ۲۷ ماده می باشد به تازه‌ گی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی توشیح گردیده است. مطابق این قانون ، دامن زدن مسایل تعصبات قومی ، مذهبی ، سمتی ، هک کردن حساب ها و سرقت های انترنتی ، جرم پنداشته شده است و مجرمین نظر به میزان جرایم شان به صد ها هزار افغانی جریمه، سالها حبس … محکوم می گردند

از سوی دیگر شماری از آگاهان مسایل حقوقی ، از توشیح این قانون خرسند اند و می گویند در صورتی که قانون جرایم انترنتی به گونهٔ یکسان تطبیق گردد ، سبب ایجاد نظم در شبکه های اجتماعی می شود دیگر نه سرقتی خواهد بود و نه هک شدن حساب ها و نه هم دامن زدن تعصبات … ولی به شرطی که این قانون صرفا روی کاغذ باقی نماند بل جامهٔ عمل پوشانده شود.

کارمندان ویب سایت ها می گویند اگر این قانون توشیح گردیده است پس چرا تا به حال اقدامی صورت نگرفته است چرا تا هنوز سرقت صورت می گیرد و کتاب ها بدون خواسته های نویسنده ها در انترنت نشرمی گردد لوگو های ما حذف می شود و به گونهٔ بی شرمانه لوگوی خود را در پیشانی نوشته های ما می چسپانند، ولی تا هنوز به این مشکل پرداخته نشده است. امید است این معضل اساسی به زودی حل گردد.


نوشته از:مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?