طویانه ـ رسم ناپسند جامعهٔ ما

طویانه که به آن ولور نیز می گویند به مقدار پول هنگفتی  گفته می شود که در مراسم عروسی افغانها ، خانوادهٔ عروس از خانوادهٔ داماد می گیرد و در بدل آن برای دختر شان جهیزیه می دهند. رسم طویانه گرفتن در کشور ما از عرف های ناپسند و غیر اسلامی مایه می گیرد. این رسم های نابجا تعدادی زیادی از جوانان کشور را به بیماری مجردی مبتلا ساخته ، بهارعمرشان را به دست  باد های خزان سپاریده است.

کارشناسان ارشد دینی  رسم طویانه گرفتن را یک عمل ناشایست دانسته می گویند: یگانه عامل مجردی جوانان و آغشته شدن ایشان به فساد های اخلاقی همانا طویانه های کمرشکنی بوده است که جونان نمی توانند زودتر ازدواج کنند.

مردم ولایات کشور در رابطه به طویانه گرفتن عقاید متفاوتی دارند یعنی برخی این رسم را درست و برخی نادرست می پندارند. بصیره احمدی بانوی از ولایت قندهار در رابطه به رسم طویانه در ولایت شان می گوید:« ما رواج داریم طویانه بگیریم زیرا خانواده یی که طویانه نگیرد ، اقارب ما می پندارند که دختر حتما کدام عیبی داشته است که خانواده اش از طویانه گرفتن منصرف شده است. به هر اندازه یی که طویانهٔ یک دختر زیاد باشد قدرش زیاد می باشد.»

در ولایت کابل رسم طویانه گرفته در گذشته ها هم چندان رواج نداشته است و امروزه به کلی این رسم از میان رفته است. کابلیان این رسم را نادرست می پندارند. آقای قدیر سلطانی که از ولایت کابل است در پیوند به طویانه گرفتن می گوید:« به نظر من طویانه گرفتن رسم نامناسب است . ما کابلیان طویانه گرفتن در بدل دختر را نادرست می پنداریم. زیرا این رسم نوعی از خرید و فروش دختر را در ذهن ما تداعی می کند لهذا ما می کوشیم این رسم را از بیخ و بن ریشه‌کن بسازیم»

اما در سایر ولایات کشور به جز مرکز ، رسم طویانه گیری روز به روز  شدت گرفته و جوانان را به دیار مجردی سوق می دهد . مقدار طویانه در ولایات مختلف از هم متفاوت است به طور مثال طویانه در ولایت هلمند به دو میلیون کلدار، در ولایت هرات تا چهار میلیون افغانی، در قندهار سه یا چهار میلیون در لوگر سه صد هزار افغانی تا پنجصد هزار افغانی در بامیان از صد هزار تا چهار صد هزار افغانی می رسد. علاوه بر آن در ولایت بامیان در ضمن طویانه دادن خرچ و خوراک شش ماههٔ خانوادهٔ عروس نیز باید پرداخته شود. در ولایت کاپیسا از یک میلیون شروع تا پنج میلیون می رسد  در کندز از سه هزار افغانی تا دو میلیون در به ننگرهارتا مرز دو صد هزار افغانی می‌رسد.البته  مقدار های یاد شده ثابت نبوده امکان زیاد و کم آن نیز وجود دارد.

مقدار طویانه نظر به موقف اجتماعی و درجهٔ تحصیلی دختران از هم فرق می کند یعنی به هر اندازه یی که درجهٔ تحصیلی دختران بلند باشد طویانهٔ شان به مراتب بلند تر است. به هر رو طویانه گرفتن مشکلات زیادی را در قبال دارد یکی از آن به بار آورندهٔ خشونت علیه زنان است. خانواده های که طویانهٔ زیاد در بدل عروس می دهند پس از آوردن عروس به خانهٔ بخت ، در برابرش از رویه زشت و خشونت کار گرفته می شود. عامل دیگر سفر جوانان به کشور های بیگانه جهت کار کردن و پیدا نمودن پول طویانه است گاهی در این راه به خطر های زیادی مواجه می گردند.به همینطور افزایش فساد اخلاقی در میان برخی از جوانان زمینهٔ فرار از منزل و غیره را سبب می شود.پس برای حل این معضل راه های حل منطقی مدنظر گفته شود و قانونی از طرف دولت وضع گردد تا جلو چنین رسم های بیجا گرفته شود.


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?