عوامل کم جراتی را بشناسید

بسیاری از جوانان در مکتب ها و دانشگاه ها در هنگام صحبت کردن صدای شان می لرزد، جملات شان خورده می شود. همچنان خشک شدن آب دهن، سرخ شدن یا رنگ پریده گی، از دست خود عصبانی شدن، زیاد شدن ضربان قلب، بی اراده گی، تصمیم نگرفتن، افسرده گی، دست و پاچه شدن و سکته سکته گپ زدن در واقع این خصوصیات جوانان بی جرأت است. جرأت ورزی یعنی دفاع از حقوق خود و بیان افکار و احساسات خویش که به شیوه مستقیم، صادقانه و مناسب انجام شود. با جرأت بودن مهارتی است در راه خود کنترلی در افرادی که اعتماد به نفس و عزت نفس آن ها را تقویت می کند و یکی از مهم ترین مهارت های ارتباطی است که نیازمند دانش، تدبر، مذاکره و انعطاف پذیری است. ما در این نوشته کوشش کردیم تا خلاصه یی از عقاید و نظرات اشتباهی که عادی ترین علل کم جرأتی است، به معرفی بگیریم. تحقیر نا به جای خود: بعضی افراد خود را از لحاظ فکری ضعیف و حقیر می شمارند. آن چه را که می گویند و می نویسند به نظر شان پوچ و بی ارزش می رسد. این افراد همیشه از آشکار شدن حالت معمولی و متعادل و این که مبادا با گفتار و رفتار خود مورد تمسخر دیگران قرار گیرند، ترس دارند. ترس بی دلیل از مسخره شدن: بسیاری افراد کم جرأت حتی جرأت ابراز لطف و محبت خود را نسبت به افراد خانواده خود ندارند. کلمات دوستی تشکر و سپاس، رحم و شفقت و مهربانی که در موارد مختلف باید بیان کند، در گلوی شان خفه می شود. این نوع افراد اجازه می دهند تحت فشار نوعی شرم و حیای پوچ و بی مورد قرار گیرند، و ظاهر خون سرد شان نه تنها برای دیگران بلکه برای خود شان نیز ناراحت کننده است. عدم اعتماد به نفس: عدم اعتماد به نفس بعد از شکست است. چنین افراد تصور می کنند، تمام دنیا از شکست او خبر دارند و او را خانه خراب تلقی می کنند. این گونه افراد تعادل ذهنی خود را از دست می دهند و از حضور در جمع نگران و ناراحت می شود. این افراد حتی جرأت نمی کنند با افراد دیگر رو به رو شوند. مبالغه کردن در اهمیت یک عیب: گاهی اوقات اگر در کسی کوچکترین عیب باشد، این عیب در نظرش خیلی بزرگ جلوه می کند و این عیب در او یک احساس خیلی بدی را ایجاد می کند و تمام صفات خوب خود را فراموش می کند. اولین چاره و درمان کم جرأتی؛ شناخت چگونگی کم جرأتی است این که در چه مواقعی در برخورد با چه کسانی دچار چه حالتی می شود، خیلی مهم است. منفی بافی: بعضی افراد معتقد اند که ظاهر شان فاقد ظرافت، رفتار شان بی نظم و ورود شان به جایی سبب مسخره شدن می شود. این فکر و خیال باطل که هیچ اساس و پایه ی ندارد، بر طرز رفتار آنان تاثیر می گذارد. آنان حتی هنگام داخل شدن به جایی دست و پاچه شده و نمی دانند چه بکنند و کجا بنشینند.


 نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?