محاکمه صحرایی ـ بیانگر ضعف نهاد های حکومتی:

محاکمهٔ صحرایی به دادگاهی گفته می شود که به محض دستگیر شدن متهمی، بدون بازجویی و طی مراحل قانونی ، بی درنگ  حکم صادر می گردد و متهم را به گونهٔ وحشیانه مجازات می کنند. از اینکه این دادگاه در صحرا انجام می شود به نام دادگاه صحرایی یاد شده، مجرمان را کشان کشان به صحرا می آورند و به فیجعانه ترین شکل یا به قتل می رسانند و یا هم طوری مورد لت و کوب قرار می دهند که تا زنده اند از درد آن بنالند. باید گفت که بیشترین آمار مجرمان این  گونه دادگاه ها را زنان شکل می دهند به طور مثال زنی را در ولایت جوزجان بنابر فتوای ولسوال نام نهاد طالبان و زنی دیگر را در ولایت تخار افغانستان به دلیل نا معلوم در محاکمهٔ صحرایی شدیدا مورد لت و کوب قرار داده اند به همین ترتیب ده ها مثال دیگر. در ادامه با ما همراه باشید:

برگزاری دادگاه های صحرایی بیانگر ضعف و بی کفایتی دولت است. این دادگاه ها در واقع مهُر ناتوانی بوده که بر پیشانی دولت چسپانده شده است این مُهر بی کفایتی، نشان می دهد که دولت ما نظامش را در سرتاسر کشور جاری نتوانسته است هنوز هم مردم به گونهٔ خودسرانه در هر گوشه و کنار همدیگر را مجرم خطاب کرده و بدون در نظر گیری قانون، دادگاه برگزار کرده و مجرم را به قتل می رسانند. شاید دولت به داد مردم نرسیده ، شاید مردم کوتاهی های دولت را به خودشان قبولانده اند از اینرو خود دست به چنین اقداماتی می زنند و بدون کمک دولت مجرمان را به سزای اعمال ایشان می رسانند به هر شکلی که شده نظام دولت باید چنان نیرومند باشد تا کسی نتواند از چارچوب قوانین عدول نمایند ولی جای تأسف است تا هنوز هم حاکمان منطقه یی در اطراف و اکناف افغانستان فرمانروایی دارند و ریشهٔ دولت را از بیخ و بن قطع می کنند. بی توجهی  دولت به چنین حالات خطر جدی را در پی دارد از سوی دیگر دولت را زیر بار انبوهی از انتقادات داخلی و خارجی قرار می دهد چنانچه شماری از فعالان حقوق زن در کشور، دادگاه صحرایی زن را نکوهش می کنند و آن را برای حکومت، شرم آور میدانند. در ضمن شماری ازعالمان دین، محاکمه صحرایی را مردود می دانند و بر پی گیری این رویداد تأکید دارند. همچنان سازمان ملل انجام چنین دادگاه های را کاملا نامشروع اعلام نموده است بر اساس قوانین نافذه سازمان ملل یک دولت زمان دولت مشروع گفته می ‌شود که قوانینش و چوکات دولتش با مقررات سازمان ملل مطابقت نماید. یک دولت مشروع باید دارای قانون اساسی، قانون جزا، محاکمه تحقیق قاضی و وکلای مدافع حامیان و محافظین قانون داشته باشند. یک متهم در معیاد مختلف باید سه بار محاکمه شود. پس از آن مطابق به قانون جزا آن کشور متهم مجرم شناخته می‌ شود. اما در محاکمه های صحرایی ،یک متهم در یک بار محاکمه بدون به اثبات رسیدن جرمش مجازات می گردد حتا جان های شان را از دست می دهند بنابر آمار های کمیسیون مستقل حقوق بشر ، در ده ما گذشتهٔ سال جاری شش رویداد محاکمهٔ صحرایی زنان و دختران در ولایت مختلف کشور صورت گرفته است که در واقع همه و همه بیانگر ضعف نهاد های حکومتی کشور است.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?