مشکلات دانشجویان افغانستان

چشم امید هر کشور به سوی دانشجویان آن کشور است؛ زیرا دانشجویان اند که آینده یک کشور و ثبات اجتماعی آن را تضمین می کنند. در همهٔ کشور ها به دانشجویان توجه جدی صورت می گیرد؛ چونکه ایشان به مثابهٔ یک نیروی تازه و پرانرژی اند و بعد از فراغت مسئولیت را از نسل ماقبل خود گرفته و در صدد اجرای این مسئولیت ها می شوند، تا توانسته باشند از یک طرف همان اندیشه خدمت به وطن را که در ذهن خود پرورانیده بودند لباس حقیقت بر تن کنند و از طرف دیگر برای خود در زنده گی خود مؤثر تمام شوند. از همین جهت برای ارج گزاری به مقام دانشجویان و دفاع از حقوق آن ها از 24 عقرب سال 1318 تا امروز همه ساله در جهان از روز جهانی دانشجو و مقام آن تجلیل می شود. به بهانه این روز در این نوشته کوشش کردیم تا گوشه از مشکلات و گرفتاری های دانشجویان افغانستان را ذکر کنیم. افغانستان از جمع کشورهایی است که جوانان بااستعداد آن در دانشگاه های دولتی و خصوصی مصروف کسب علم و دانش هستند. این دانشجویان با ده ها مشکل در جریان تحصیل دست و پنجه نرم می کنند اما با آن هم با شور و اشتیاق در راستای کسب علم و دانش شب و روز می کوشند. پروسه امتحان کانکور، فقر، استفاده ابزاری از دانشجو، سیستم درسی کلیشه یی، بلند بودن فیس دانشگاه های خصوصی، کمبود کادر های مسلکی، نظام دیکتاتوری در سیستم درسی، مساعد نبودن زمینه کار بعد از فراغت… را می توان از مشکل های فرا راه دانشجویان افغانستان عنوان کرد.

فقر: زمانی که یک دانشجو بعد عبور از پروسه پرجنجال کانکور به دانشگاه راه یافت، مشکل اقتصادی و پدیده فقر او را نمی گذارد آن گونه که شایسته یک دانشجو است، به تحصیل بپردازد؛ چونکه اکثریت دانشجویان نیم روز کار می کنند تا مصارف تحصیل خود را پیدا کنند و نیم روز هم باید دانشگاه بیاید، پس چه زمانی باید درس بخوانند و مطالعه بیرونی کنند. 

استفاده ابزاری از دانشجویان: این موضوع به نوعی خود ضربه زدن به آینده دانشجویان است؛ یعنی بعضی از آنها شکار سیاسیون در محیط اکادمیک می شوند، چنانکه بار ها شاهد تعطیل شدن دانشگاه بوده ایم. اما دانشجویان آگاه هم وجود دارد که نمی گذارند از آن ها استفاده ابزاری صورت گیرد.

سیستم درسی کلیشه یی: مشکل در سیستم درسی نیز یکی دیگر از چالش های فرا روی دانشجویان است که در تعداد زیادی از دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های دولتی درس به سیستم کلیشه یی روان است.

بلند بودن فیس دانشگاه های خصوصی: فیس های تحصیلی در تمامی دانشگاه های خصوصی معین و به یک اندازه نیست، بلکه هر دانشگاه حسب دلخواه فیس اخذ می کنند و سویه های تحصیلی دانشگاه ها هم با همدیگر تفاوت چشمگیر دارند.

بیکاری: زمانی که یک دانشجو از دانشگاه فارغ می شود زمینه کار برای او فراهم نیست و این نیروی تازه و پر انرژی سرکوب می شود. عدم هماهنگی بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت های دیگر بخصوص وزارت کار و امور اجتماعی می تواند یکی از عوامل بیکاری دانشجویان فارغ شده باشد.

دولت به خصوص وزارت تحصیلات عالی می تواند با ایجاد سهولت ها و از بین بردن مشکلات فراه راه دانشجویان، یک بستر مناسب برای رشد و ترقی کشور و تحول در زنده گی شخصی هر دانشجو را فراهم نماید .


 نوشته از: الهه مقصودی

   

How
You Feel
In Kabul?