ویژه گی های اخلاقی بهترین عالم, حضرت محمد(ص)

وجود حضرت رسول الله مبارک سرشار از فضیلت های انسانی و صفت های پسندیده و سیر و سلوک پایدار بود که از بزرگی و اصالت وی حکایت می کند. خداوند او را نیکو تربیت فرمود و از گزند محیطی که در آن زنده گی می کرد، در امان نگاه  داشت. پیامبر بزرگ اسلام حضرت رسول الله  مبارک به سجایای نیکوی اخلاقی آراسته بود به همین دلیل خداوند متعال او را در قران  کریم توصیف نموده است. بنابر این محمد(ص) برجسته ترین نمونه کمال انسانی و شایسته ترین الگوی مسلمانان است. از این رهگذر خداوند متعال به ما فرمان داده است که از حضرت محمد(ص) پیروی کنیم. حضرت محمد(ص) دارای خصوصیات و ویژه گی های اخلاقی و رفتاری برجسته یی بودند که می توان با الگو قرار دادن ایشان به  موفقیت در زنده گی دست یافت.  

سخن گفتن در باره ویژه گی های اخلاقی رسول اکرم(ص) کار بسیار دشوار است که قلم از بیان آن عاجز است. ما در این نوشته به گونه نمونه فقط چند آن را یاد آور می شویم.

صداقت: صداقت و پاکی حضرت محمد(ص) در آیینه تاریخ کاملاً روشن است. به قول بی بی عایشه: اخلاق پیامبر همان اخلاق قرآنی است. آنچه در قرآن راجع به پاکی، صداقت و اخلاق مطرح شده، آیینه تمام نمای آن را در سلوک، گفتار و اخلاق رسول الله می توان مشاهده کرد.

مهرورزی: یکی از علل پیشرفت اسلام و نفوذ حضرت محمد(ص) در قلب های مخالفان، محبت و ساده زیستی ایشان در اوج اقتدار بود. با این که حضرت محمد قدرت افسانه یی پیدا کرده بود، اما در خانه یی محقر زنده گی می کرد و لباس ساده می پوشید و با همسایگان یهود و نصارا عادلانه و مهربانانه می زیست. کارلایل می نویسد: هیچ رهبر با اقتدار و هیچ کشور گشایی، با چوب دست زرنگار خود نتوانست به اندازه این مردی که عبای کهنه بر دوش کشیده و جامه پاره در بر کرده بود، مورد ایمان و اطاعت قرار گیرد و به پایه بزرگی او برسد.

تواضع و فروتنی: یکی از خصوصیات برجسته اخلاقی رسول اکرم(ص)، تواضع او است. با این که تمام عوامل عظمت و بزرگی را به تدریج پیدا می کرد، ولی تواضع او از همه بیشتر بود. آن حضرت در آخر عمرش ریاست و سیادت ظاهری پیدا کرده بود که نظیر نداشت و با وجود این همه عزت و اقتدار، لباس خود را شخصاً وصله می زد و کفش خود را می دوخت. ابوذر نقل می کند: پیامبر(ص) معمولاً در وسط اصحاب می نشست و اگر کسی از راه می رسید و با او کار می داشت، وی را نمی شناخت و ناگزیر می پرسید: کدام یک از شما محمد است.

شکیبایی و سخاوت: رسول خدا (ص) در عین قدرت بر انتقام، گذشت و بردباری می نمود. این شکیبایی و بخشش، در واقع پیروی از دستور الهی بود. حضرت محمد(ص)، هرگز برای خود از کسی انتقام نگرفت. یکی از رخداد های که بخشش حضرت محمد(ص) شامل آن شد از بردباری بی نظیر وی دلالت داشت، این بود که در جریانی هشتاد تن از اهالی مکه مجهز به انواع سلاح ها، از سمت کوه به رسول خدا و یارانش حمله کردند که یاران آن حضرت با درایت، آن ها را به اسارت درآوردند، ولی حضرت محمد (ص) از خطای آن ها گذشت.

هزاران درود بر حضرت محمد(ص)


نوشته از: الهه مقصودی

 

How
You Feel
In Kabul?