پدیده هایی که باید از جهان حذف شود

در جهان پدیده های وجود دارد که حذف نمودن آن به منزلهٔ آب انداختن روی آتش است.مفاهیمی که  جهان و جهانیان را به تباهی کشانیده و عقده های شخصی ، قومی ، نفرت و بدبینی سرانجام ویرانی های مادی و معنوی را سبب شده است.اگرچه از بین بردن این پدیده ها در وهلهٔ نخست خواب و خیال به نظر می رسد اما هیچ چیزی نا ممکن نیست به شرط آنکه انسان  وارد عمل شود و با ارادهٔ قاطع در قدم نخست از خود آغاز کند . افکار منفی ، کینه ورزی ها ، فتنه ها و تیره‌گی های درونش را به کلی پاکسازی نماید چرا که پدیده های ویران گر و مخرب ، از جای دیگری جز ذهن انسانها سرچشمه نمی گیرد پس این سرچشمه را از بنیاد، سست باید ساخت:

تعصب و قوم پرستی: این پدیده همچون غدهٔ سرطانی در رگ رگ وجود انسانها ریشه دوانیده و تا آنها را از پا درنیاورد دست از عمل بر نمی دارد. پیامبر (ص) در حدیثی می فرماید:« کسی که تعصب بورزد و برایش تعصب ورزیده شود ،حلقهٔ ایمان را از گردن خویش باز کرده است»(الکافی، ج ۲ ص۳۰۸ ح ۲ ) همین طور پیامبر( ص) در حدیث دیگر در رابطه به قوم پرستی می فرماید:« از ما نیست کسی که به قوم گرایی دعوت کند و یا در این راه بجنگد و یا با چنین تفکری از دنیا برود»( سنن أبی داوود ، ج ۴ ص  ۳۳۲ ، ح ۵۱۲۱) باید گفت که این بیماری ها، مردم را چنان به خون همدیگر تشنه می سازد که گویا دشمنان دیرینهٔ همدیگر باشند.در حالیکه همه با هم برادریم . گذشته از مفهوم برادری در آخرین تحلیل انسانیم و انسانیت مفهومی است بسا ارجناک.

جنگ: این پدیده ، عامل دیگر بدبختی جهان را بدوش می کشد. همین جنگ ها بوده اند که سالیان سال میلیون ها انسان را با تمام آرزو های شان به خاک و خون نشاند و عامل ایجاد جدایی گشت. نفرت و کینه توزی و آتش خشم را میان مردمان جهان به میان آورد و در اثر انتقام جویی های طبقاتی دامنهٔ آن گسترش یافت اما تاریخ برای ما ثابت ساخته است که جنگ حاصلی جز تباهی و ویرانی به بار نیاورده است.

قدرت طلبی: پدیدهٔ شومی است که انسانها را چنان در دام خویش اسیر می سازد که برای رسیدن به آن نزدیکترین های خویش را نادیده می گیرند.این پدیده ،انسان را با انواع نیرنگ آشنا می سازد زیرا برای رسیدن به قدرت هزار و یک نوع نیرنگ را به کار می گیرد تا باشد به موقف دلخواه خویش برسد.

ظلم و ستم: از جمله رذایل اخلاقی دیگر، روا دانستن ظلم و ستم بالای دیگران است.این پدیده سالیان سال است که دامنگیر مردمان جهان بوده است.در سده های اولیه، اربابان قدرت به فجیعانه ترین وجه بالای برده‌گان و اسیران و سایر مردمان جهان ظلم می کردند. امروزه مفهوم این پدیده  رنگ بدل کرده و به چهره های دیگر در میان جهانیان به ویژه در بین کشور های اسلامی ادامه دارد چنانچه شاعر می گوید:هیچ حیوانی به حیوانی نمی‌دارد روا… آنچه این نامردمان با نام قرآن می کند.

اختلافات مذهبی: این پدیده از گذشته های دور میان  مسلمانان جهان وجود داشته است. بزرگترین نمونهٔ آن دوران حکومت سلطان محمود غزنوی است. در این دوره که مربوط به سده های چهارم و پنجم می شود. مذهب اصلی تسنن بود و با اهل تشیع مخالف های شدید وجود داشت تا جایی که پیروان مذهب تشیع را زیر نام قرمطی و رافضی از بین می بردند. اختلافات مذهبی تا امروز گریبانگیر مردمان جهان اسلام بوده و به شکلی از اشکال ادامه دارد غافل از اینکه دشمنان اسلام تلاش دارند تا مسلمانان را به جان هم بیندازند و از این راه اسلام را بد نام نمایند.به همین ترتیب مفاهیم دیگری همچون نفرت ، تفرقه ، خود بزرگ پنداری ، فساد … و غیره مفاهیمی است که با حذف آن جهان در سکون بسر خواهد برد.


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?