گوشت قربانی را چگونه مساویانه تقسیم کنیم

ذبح قربانی جهت تقرب پروردگار از زمان ابوالبشر حضرت آدم(ع) شروع شد و تا امروز ادامه دارد. برخی ها فکر می‌کنند در قربانی نمودن چه اسراری نهفته است و چرا باید قربانی کنیم؟ در پاسخ باید گفت که فدا کردن مال و انفاق آن در راه خدا از جمله اسرار و حکمت‌های قربانی است، در روایات می‌خوانیم اولین قطره خون قربانی که ریخت، خداوند گناهان صاحبش را می‌بخشد. همچنین سیر کردن گرسنه‌ها، یکی دیگر از اسرار قربانی است.

اما متاسفانه برخی ها به جای سیر کردن گرسنه ها شکم سیر خودشان را بیشتر از پیش سیر می سازند و در تقسیم گوشت قربانی انصاف را مدنظر نمی‌گیرند. یعنی کم‌ترین حصه گوشت را برای مستمندان می‌گذارند و بیشترین حصه را برای خودشان نگه می‌دارند فرض مثال جگر گوسفند یا گاو قربانی شده را برای صبحانه کباب می‌کنند و کله و پاچه اش را برای یک وعدهٔ غذایی و همینطور گوشت و دنبه‌اش را برای  وعده های دیگر غذایی نگه داشته نوش جان می‌کنند و گوشت را به گفتهٔ عامه « پای پاک» می خورند و نامش را می گذارند قربانی به رضای خدا. اما این که قربانی نشد. با این کار نمی توان رضای خدا و بنده گانش را بدست آورد و قربانی شما شبیه قربانی قابیل پسر حضرت آدم (ع)، به درگاه خدا قبول نخواهد گردید.

شما درتقسیم گوشت قربانی احکام خدا را مدنظر بگیرد چنانچه از امام صادق ( ع) روایت شده است که امام علی بن الحسین و امام باقر (ع ) گوشت قربانی را به سه بخش تقسیم می‌کردند یک قسمت آن را به نیازمندان قسمت دومی را به همسایگان و قسمت سومی را برای اهل خانه نگه می داشتند. اما اغلب مردم گوشت قربانی را دو حصه می‌کنند یک حصه آن را برای اقارب و دیگرش را برای خودشان نگه می‌دارند در حالیکه اقارب شان از اقصاد خوبی برخوردارند اما  بابت سیالی و شریکی گوشت را میان ایشان تقسیم می‌کنند و دراین میان نیازمندان ـ که مستحق ترین مردمان اند و در اصل هدف قربانی نمودن سیر کردن شکم فقیران است ـ را فراموش می‌کنند. این افراد مطمئین باشند که قربانی ایشان قبول نخواهد گردید پس کسیکه هدف شان از قربانی نمودن کسب رضای خداست، گوشت قربانی را آنطوری که در بالا ذکر شده است، به سه قسمت مساوی تقسیم نمایند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?