نشانه های که دوست شما با دوست پسر/ دختر، خود چت می کند

دسترسی تعداد زیاد جوانان به گوشی های همراه و پیشکش های مکالماتی با صد های پیامک رایگان از طرف شرکت های مخابراتی٬ ارتباطات از طریق پیامک را بیش از حد‌ آسان ساخته است. از یک سو مکالمات در قالب پیام محرمانه باقی می ماند و از سوی دیگر موبایل ها همیشه در دسترس است. از این نوع مکالمه ها٬ چت کردن های پنهانی میان برخی از دختران و پسران به نحوی مُد روز شده است. این چت های قاچاقی روز تا شام و گاهی شام تا صبح ادامه می داشته باشد. معمولاً برای تشخیص چت های عاشقانه دختران و یا پسران وقتی در جمع باشند را می توانید از علایم ذیل دریابید.

لبخند های ناآگاهانه: اگر دیدید که دوست تان موبایل در دست داشته و هر از گاهی یک لبخند میزند و پس متوجه موجودیت دیگران میشود، بدانید که وی با دوست دختر یا دوست پسرش چت دارد ولی نمی خواهد شما از چت کردنش چیزی بدانید لهذا وقتی متوجه شما می شود خنده اش را قورت  داده  و خودش را جمع و جور می کند.

بی تفاوت بودن در مقابل پیام های شما: دوستان تان که همیشه در رسانه های اجتماعی فعال می باشند٬‌ و در گذشته ها به طور دوامدار جویای احوال تان بودند٬ اما حالا کمتر به پیام هایتان جواب می فرستند٬ و جواب های شان در حد « امم ، ها ، چه؟ ، نه… و غیره»  می باشد٬ این به این معنا است که آنها در جایی دیگری مصروف چت هستند.

گوشه گیری کردن: وقتی متوجه شدید که دوست تان گوشه گیر شده است از میان دوستان یک دوست را  که موبایل است انتخاب کرده و تمام وقتش را با او سپری می کند و چنان با موبایل رفیق شده است که لحظه یی جدایی از آن را تحمل ندارد حتا گاهی او را در دستشوی با خودش برده و تنهایش نمی گذارد.

زود وارخطا شدن: اگر می خواهید بدانید که دوست تان با دوست پسر/ یا دخترش ، چت دارد یا با دیگری، پس نزدیک موبایلش شوید و طوری وانمود بسازید که موبایلش را می گیرید ببینید که چقدر وارخطا می شود اگر حدس تان درست بود، دوست تان رنگ از رخش خواهد پرید و چیغی را سر خواهد داد که به موبایلم دست مزن.

نداشتن حضور ذهنی: شاید گاهی برای تان اتفاق افتاده باشد که با دوست تان حرف می زنید ولی او مصروف موبایلش بوده فقط بدون شنیدن حرف های تان سرش را به علامت تأیید تکان می دهد در حالیکه مسأله یی برای رد کردن است اما او نا شنیده، تایید می کند. یعنی جسما حضور دارد  ولی روحش در عالم دیگری سیر دارد. اصلا نمی داند شما در بارهٔ چه حرف می زنید. گاهی که به هوش می آید می گوید: «چه؟ ها، امم، درست است» شما از ده می گویید و او از درخت ها پس بدانید که دوست تان، سخت درگیر چت کردن با دوست پسر/ دخترش است.

How
You Feel
In Kabul?