دشنام های مادران برای دختران حرف ناشنو

شاید به ندرت اتفاق بیفتد که در فامیلهای افغان، شخصی برای دیگری دشنام ندهد. حالا این دشنام چی از نگاه خوب و یا بد آن باشد. حالا سوال پیش می آید که آیا دشنام هم خوب و بد دارد؟ جواب بلی است. معمول این است که افغانها از دشنام در موارد مختلف استفاده می کنند. اولی را که همه می دانند. استفاده از آن در زمان جنگ و دشمنی اتفاق می افتد. اما استفاده ی دومی دشنام، به طور معمول میان دوستان و فامیلهای نزدیک است. شاید اکثر وقتها شنیده باشید که کسی به خاطر ابراز محبت و نشان دادن راه خوب برای یک عزیزش، از دشنام استفاده میکند.

یکی از این موارد، دشنام دادن مادران به دختران حرف ناشنو شان است. با این که مادران قلب پر از مهر و عطوفت دارند و نسبت به تمام اقشار جامعه با احساستر هستند. بعضی وقتها مادران نیز زود رنج و کم حوصله می شوند. با حرف ناشنوی دختران شان، عصبانی شده و آنان را دشنام می دهند. البته دشنام دادن مادران به این معنا نیست که آنها دختران شان را به دیده ی کم نگریسته و یا قصد توهین داشته باشند. بلکه گاهی از روی عصبانیت، گاهی هم برای اصلاح آنها از بازی گوشی و کم فهمی رو به دشنام می آورند.

بینی ات بریده شوه: اصطلاح بینی بریده‌گی یک دشنام عام میان مادران است. زمانی به کار میرود که دختر یکی از کارهای خانه را مطابق میل مادر انجام نداده باشد. فرض مثال، دیگ را سوختانده باشد. در این صورت مادر برای تنبیه دخترش این دشنام را استفاده می کند که در آینده چنین اشتباهی از دستش سر نزند.

دختر جان! تا دیروز بینی ات را پاک کرده نمیتوانستی: اگر دختران با مادران شان زبان به زبان شوند و سخن مادر را رد کرده و آنرا بخواهند اشتباه ثابت کنند، در این صورت مادر، میگوید: «دختر جان! تا دیروز بینی ات را پاک کرده نمیتوانستی حال جرأت پیدا کدی که با مه زبان به زبان شوی؟» به ادامه ی این  دشنام به طور معمول این ضرب المثل را نیز به کار میبرند: «کته کو سگ ‌چوچه ره که بگیره بند پاچه ره»

سرت کَل شوه: گاهی که مادران از گفته های دختران شان عصبانی میشوند، از شدت عصبانیت می گویند: «سرت کَل شوه، دلم را داغ داغ کردی. دختر الهی به مرادت نرسی.»

شیر مه نبخشیده‌ام: دخترانی که با مادران شان چشم به چشم شده، دعوا می‌کنند و گپهای مادر شان را گوش نمی‌دهند به اصطلاح بالای گپ خود ایستاد بوده و پافشاری می‌کنند، در این صورت مادر را مجبور می‌کنند که آنها را دشنام دهد. مادر در برابر این کار دخترانش، می‌گوید: «شیر مه نبخشیده‌ام، کل و کور شوی دختر. چشم هایت از کاسه سرت بیرون شوه که طرف مه لُق لُق میبینی»

گاهی این دشنام‌ها رنگ هزل و شوخی را دارد. برخی مادران، دختران شان را از روی ناز، دشنام‌های آکنده از شوخی می‌دهند. تنبل شاه، بخیز که چاشت شده: زمانی که دختری دیرتر از خواب بیدار می‌شود و مادر بارها بالای سرش می‌آید که برخیز و به کار هایت برس؛ ولی دختر همچنان خواب‌آلود است. در این موقع مادر می‌گوید: «تنبل شاه، بخیز که چاشت شده» یا دخترانی که با مادران شان شوخی می‌کنند و آنها را آزار میدهند، مادران در پاسخ می‌گویند: «بلا ببریته.»

علاوه برآن برخی دشنام‌های رایج دیگر مادران همچون: «گم و گور شوی»، «رویت سیاه شوه»، «ده یک گرده کباب شوی»، «بد چشم»، «بد جنس»، «در بگیری، بسوزی»، « قرآن بزنیته» و … است.

How
You Feel
In Kabul?