پنج آهنگ عاشقانه جوانی های فرهاد دریا

بلندی ها هوای تازه داره – جوانی درد بی اندازه داره“

طبع عاشقانه و ذوق شاعرانه او٬ فرهاد دریا را فرهاد دلها ساخت. هنرمندی که صدایش نوازشگر روح و گیتارش تسکین دهنده روان جوانان عاشق است. هنرمندی که از شروع آوازخوانی‌اش نسل به نسل با آهنگ هایش عاشقانه زندگی کردیم و اگر کودک بودیم جوان شدیم و اگر جوان بودیم پیر گشتیم. آهنگ های عاشقانه او گُل کرد و گُل نشد. آهنگ های آن دوران های دریا طنین آفرین دلهای عاشقان بود و شور و غوغایی فراوانی به راه انداخته بود. فرهاد دریا با گذشت زمان از عاشقانه سرایی دور شد و میهنی سرایی را خط آهنگ های خود ساخت. اما عاشقانه های دریا هنوز هم در دلها جا دارد. در این مقاله یادی از پنج آهنگ عاشقانه او می کنیم٬  که هنوز هم به گفته عامیانه می درنگانه.

– آه دلبر: با این آهنگ دریا، تمام عاشق بچه های کابلی ، از دوری دلبر شان آه کشیده و همنفس با دریا از تهٔ دل زمزمه می کردند:

شب سرد و شراب، تنگ آغوش تو دور آه دلبر

من خسته نوازش و بر و دوش و تو دور آه دلبر

 سر نامهربانی داره لیلی: دریا در این آهنگش از نامهربانی های یار از سرگردانی های عشق از دوری معشوق، خلاصه از درد عشق قصه کرده و به نحوی با عاشقان غم شریکی می کند.

 مهربانی سخت می خواند به چشمانت صنم: جوانان کابلی با شنیدن این آهنگ، محو دنیای عشق گردیده و نگاه های گرم و مهربانانهٔ معشوق را پیش چشمان شان مجسم می کردند.

 فرشته جان دو چشم تو دو مصراع یک غزل است: این آهنگ از پر طرفدار ترین و پرشنونده ترین آهنگ فرهاد دریا بوده که تا امروز ورد زبان پیر و جوان است.

 بلندی ها هوای تازه دارد: درد دریا در این آهنگ نالهٔ جوانی است. جوانیی توأم با درد و سرگردانی های عشق. دریا از طریق شعر این آهنگ با صدای دلنوازش به نحوی با خدایش رابطه برقرار کرده و  از رنج ها و درد های جوانی  شکوه و شکایت سر می دهد و می گوید

خدایم او خدایم آه خدایم

به گوش ات می رسد آیا صدایم

از این دنیای بی پا و سر خود

فقط درد دل دادی برایم!

  یادداشت: عکس فوق از صفحه فس بوک آقای دریا گرفته شده است

How
You Feel
In Kabul?