چه زمانی یک خانم بالای شوهرش شک میکند؟

شک کردن خانم ها بالای شوهران شان از جمله اتفاق هایی است که در زندگی زناشویی، فیصدی رخ دادن آن خیلی زیاد است. این شک کردن ها در ذهن هر خانم نهفته است چون آنان در رابطه به رفتار شوهر شان خیلی حساس اند؛ ولی این شک و گمان به این معنا نیست که همه ی خانم ها  بالای شوهران شان بدگمان اند و آنها را قابل اعتماد نمیدانند. گاهی شک کردن خانم ها فقط در حد شوخی است و اما گاهی هم نزدیک به واقعیت. این شکها، به هر نحوی که باشد نشان میدهد که خانم ها نمیخواهند شوهر شان بیتفاوت و بیتوجه باشد. البته ناگفته نباید گذاشت که شک کردن هم اکثر وقت ها بی دلیل نیست. دلایل زیادی را میتوان بر شمرد، اما یکی از دلایل شک کردن، محبت است. خانم هاییکه زیاد بالای شوهر شان  شک میکنند به این معناست که شوهر شان را زیاد دوست دارند و نمیخواهند او را  از دست بدهند.

به هر حال خانمها در موقعیتهای زیادی روی شوهران شان شک میکنند که بعضی از آن موقعیت ها در زیر آمده است:

۱وقتی خانم دیگری به موبایل شوهر شان زنگ میزند: گاهی اتفاق میافتد که شوهر، مصروف کاری است و نمیتواند زنگ موبایلش را جواب دهد. وقتی خانم، موبایل را پاسخ دهد و صدای پشت خط مال مرد باشد، حرفی نخواهد بود. اما وای اگر صدا مال خانم ناشناس باشد و شک خانم را برانگیزد. آن وقت، خانم روز قیامت را در عمل برای شوهرش نشان میدهد. چون خانم از بس دعوا میکند، شوهر فکر میکند که در روز محشر قرار دارد.

بگو او مردکه  او زن  کی بود؟ چیت میشد، ها؟

از برای خدا او زن، چی میگی؟ او همکارم بود و به جای خوار و مادرم است.

به مه چی که همکارت بود، هر بلایی که بود. همکار ده وقت کار است  نی که در هر کار.

  او زن چرا گمان بد میکنی، حتمن کار داشته که زنگ زده .

دیگه هیچ کس نبوده که به تو زنگ زده ؟»

این دعوا ها به همین منوال ادامه می یابد تا زمانی که خسته شوند و دست از دعوا بردارند.

۲وقتی توجه شوهر را خانم دیگری جلب میکند: اگر شوهر بهطور نا آگاهانه هم در محفلی و یا در بازار و جای دیگر در حضور خانمش  بهطرف دختر یا زن دیگر ببیند، دیگر آب خوش از گلویش فرو نخواهد رفت. چون خانمش از شدت قهر، ممکن منفجر شده و قهرش را بالای شوهر خالی نماید.

«اوه ! اوه!!! ده پیشروی مه چشم چرانی میکنی، ها؟ مره نشناختی که دختر کی هستم؟ چشمته از کاسه سرت بیرون میکنم اگر طرف زن دیگه ببینی

۳وقتی شوهر، زیاد مصروف موبایل باشد: برخی از مردان تمام روز را در دفتر و در محل کار میگذرانند،  وقتی خانه میآیند بهجای اینکه وقت شان را با خانواده سپری کنند، سرگرم موبایل میشوند و سر شان از موبایل بالا نیست. در اینجا خانمها قهر شده و رگهای شک و گمان شان به اهتزاز در میآید. گاهی از شدت عصبانیت موبایل را از دست شوهر گرفته و دور میاندازند و یا موبایل را گرفته و به بررسی شماره ها، نامها  و ایمیلها میپردازند که  مبادا کدام خانم دیگر با شوهر شان در ارتباط باشد.

«ده ای موبایل چیاس که سرت خماس؟! نی که با کدام دختر چتداری چطو؟» در چنین حالات شوهر، هر چند خدا و پیامبر را شفیع بیاورد، خانم به قهرش ادامه میدهد.

۴زمانی که عکس شوهر شان را با کدام دختر دیگر ببینند: خانمها از دیدن عکس شوهر شان با خانمهای دیگر حساسیت دارند، ولو آن خانم، همکار یا همکلاسیاش باشد. این مسأله هم جنجال برانگیز شده و گپ به دعوا میکشد «حال خوب شد، یک امی کارت پس مانده بود که با زنها عکس بگیری؟ برو دیگه بار و بسترهات را جمع کو  و برآی از خانه. برو پیش امو زنها. رنگته گم کو از پیشرویم».

۵  وقتی شوهر دیرتر به خانه بیاید: دیر آمدن شوهر به خانه هم مایه ی شک و گمان خانم  میشود.

«ایقه دیر کجا بودی؟ با کی بودی؟ نی که با کدام زن چکر رفته بودی چطو؟» اینها، گوشهای کوچکی از شک  و گمانهایی است که در میان  بسیاری از خانمها و شوهران شان جریان دارد

How
You Feel
In Kabul?