چه زمانی یک خانم بالای شوهرش شک می کند؟

شک کردن خانمها بالای شوهران شان از جمله ی اتفاق هایی است که در زندگی زناشویی، فیصدی رخ دادن آن خیلی زیاد است. این شک کردن ها در نهاد هر خانم نهفته است چون آنان در رابطه به رفتار شوهر شان خیلی حساس اند؛ ولی این شک و گمان به این معنا نیست که همه ی خانم ها  بالای شوهران شان بدگمان اند و آنها را قابل اعتماد نمی دانند. گاهی شک کردن خانم ها فقط در حد شوخی است و اما گاهی هم نزدیک به واقعیت. این شکها، به هر نحوی که باشد نشان می دهد که خانمها نمی خواهند شوهر شان بی تفاوت و بی توجه باشد. البته ناگفته نباید گذاشت که شک کردن هم اکثر وقتها بی دلیل نیست. دلایل زیادی را می توان بر شمرد، اما یکی از دلایل شک کردن، محبت است. خانم هاییکه زیاد بالای شوهر شان  شک می کنند به این معناست که شوهر شان را زیاد دوست دارند و نمی خواهند او را از دست بدهند.

خانم ها در موقعیت های زیادی روی شوهران شان شک می کنند که بعضی از آن موقعیت ها در زیر آمده است:

وقتی خانم دیگری به موبایل شوهر شان زنگ میزند: گاهی اتفاق می افتد که شوهر، مصروف کاری است و نمی تواند زنگ موبایلش را جواب دهد. وقتی خانم، موبایل را پاسخ دهد و صدای پشت خط مال مرد باشد، حرفی نخواهد بود. اما وای اگر صدا مال خانم ناشناس باشد و شک خانم را برانگیزد. آن وقت، خانم روز قیامت را در عمل برای شوهرش نشان می دهد. چون خانم از بس دعوا می کند، شوهر فکر می کند که در روز محشر قرار دارد.

– بگو او مردکه او زن کی بود؟ چیت می شد ها؟

– از برای خدا او زن، چی میگی؟ او همکارم بود و به جای خوار و مادرم هست.

– به مه چی که همکارت بود، هر بلایی که بود. همکار ده وقت کار است نی که در هر کار.

  او زن چرا گمان بد می کنی، حتمن کار داشته که زنگ زده .

– دیگه هیچ کس نبوده که به تو زنگ زده ؟»

این دعوا ها به همین منوال ادامه می یابد تا زمانی که خسته شوند و دست از دعوا بردارند.

وقتی توجه شوهر را خانم دیگری جلب می کند: اگر شوهر به طور نا آگاهانه هم در محفلی و یا در بازار و جای دیگر در حضور خانمش به طرف دختر یا زن دیگر ببیند، دیگر آب خوش از گلویش فرو نخواهد رفت. چون خانمش از شدت قهر، ممکن منفجر شده و قهرش را بالای شوهر خالی نماید.

– «اوه ! اوه!!! ده پیشروی مه چشم چرانی می کنی، ها؟ مره نشناختی که دختر کی هستم؟ چشمته از کاسه سرت بیرون می کنم اگر طرف زن دیگه ببینی.»

وقتی شوهر، زیاد مصروف موبایل باشد: برخی از مردان تمام روز را در دفتر و در محل کار می گذرانند،  وقتی خانه می آیند به جای اینکه وقت شان را با خانواده سپری کنند، سرگرم موبایل می شوند و سر شان از موبایل بالا نیست. در اینجا خانم ها قهر شده و رگهای شک و گمان شان به اهتزاز در می آید. گاهی از شدت عصبانیت موبایل را از دست شوهر گرفته و دور می اندازند و یا موبایل را گرفته و به بررسی شماره ها، نامها  و ایمیلها می پردازند که  مبادا کدام خانم دیگر با شوهر شان در ارتباط باشد.

«ده ای موبایل چیاس که سرت خماس؟! نی که با کدام دختر چت داری چطو؟» در چنین حالات شوهر، هر چند خدا و پیامبر را شفیع بیاورد، خانم به قهرش ادامه می دهد.

زمانی که عکس شوهر شان را با کدام دختر دیگر ببینند: خانمها از دیدن عکس شوهر شان با خانم های دیگر حساسیت دارند، ولو آن خانم، همکار یا هم کلاسی اش باشد. این مسأله هم جنجال برانگیز شده و گپ به دعوا می کشد

«حال خوب شد، یک امی کارت پس مانده بود که با زنها عکس بگیری؟ برو دیگه بار و بستره ات را جمع کو  و برآی از خانه. برو پیش امو زنها. رنگته گم کو از پیشرویم».

وقتی شوهر دیرتر به خانه بیاید: دیر آمدن شوهر به خانه هم مایه ی شک و گمان خانم  میشود.

«ایقه دیر کجا بودی؟ با کی بودی؟ نی که با کدام زن چکر رفته بودی چطو؟»

اینها، گوشهای کوچکی از شک  و گمانه ایی است که در میان  بسیاری از خانمها و شوهران شان جریان دارد.

How
You Feel
In Kabul?