آیا شنیدن موسیقی غمگین، غمگین تر ما می سازد

همینکه مسألهٔ موسیقی به میان می‌آید همه به زعم خودش نقدی در پیوند آن می داشته باشند به طور مثال برخی موسیقی را غذای روح می پندارند و عده یی آن روح را، روح شیطانی تلقی کرده و موسیقی را حرام می پندارند به هر حال در اینجا بحث ما روی حلال و حرام بودن موسیقی و بررسی آن از نگاه اسلام نیست بل می‌خواهیم توضیح دهیم که آیا موسیقی به طور اخص از نوع غمگین آن، بالای ذهن ما تأثیر مثبت دارد یا منفی؟ اگر موسیقی غمگین، احساس غمگین‌بودن را در ما القاء می کند پس چرا تعداد بیشتری از جوانان علاقمند شنیدن آن اند؟

تحقیقات تازه نشان می‌دهد که گوش دادن به موسیقی غمگین احساس مثبت را بر ذهن مان ایجاد می‌کند. زیرا در موسیقی غمگین نوعی از احساس آرامش نهفته است از همین رو کسانی که دچار ناراحتی اند تمایل به شنیدن موسیقی غمگین دارند ایشان می خواهند از این رهگذر به آرامش دست یابند. و یا شنیدن این نوع موسیقی گاهی اشک های انسان را در می‌آورد. و افراد درد دیده، پس از ریختن اشک به نحوی عقدهٔ دلشان را باز کرده احساس راحتی و آرامش می کنند.

در تحقیق دیگری که در دانشگاه برلین انجام شده از ۷۲۲ نفر در سراسر جهان نظرسنجی انجام شده است. در بخشی از این نظرسنجی از شرکت کنندگان خواسته شده که به موزیک غمگین گوش کننده و پس از آن اثرات مثبت در روحیه این افراد مشاهده شده است.

در نتیجه گیری این تحقیق آمده که به نظر می رسد تاثیر موزیک های غمگین باعث بروز احساسات مثبت از طریق تنظیم خلق و خوی منفی مان است. نگارندگان این تحقیق نتیجه گرفته اند که این سبک موسیقی می تواند به ما در کار کردن روی برخی مشکلات خاص روحی کمک کند، چرا که تاثیر موسیقی روی تصورات و احساسات ما بسیار عمیق به نظر می رسد.

اما از اینکه خوی و خصلت های افراد همسان نیست نمی توان نتایج تحقیقات را صد در صد برای همهٔ انسانها یکسان تلقی کرد. اگر شما از جمله کسانی هستید که با شنیدن موسیقی غمگین احساس ناراحتی می‌کنید هرگز بدان گوش ندهید ولی اگر آرامش تان را در آن جستجو می‌کنید در شنیدن آن مانعی نیست.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?