اشتباهات نابود کنندهٔ زندگی مشترک:

پیوند زندگی مشترک به محبت صمیمیت ، احساس و عاطفه ، درک و توجه، نیاز دارد. برای دوام زندگی مشترک به همسر تان  احساس ارزشمندی و آرامش بدهید طوریکه هر دو طرف مطمئن گردید که نزد همدیگر مهم هستید. در سخت‌ترین مواقع زندگی، دست همدیگر را رها نکنید بل تکیه‌گاه هم باشید.ولی یک سلسله اشتباهتی است که زندگی مشترک تان را به سوی نابودی سوق می‌دهد برای دانستن آن با کابل انسایدر همراه باشید:

قهر کردن: همسران در مواقع مختلف زندگی روی موضوعات ساده قهر می کنند و روزها با هم حرف نمی زنند. هردو طرف بابت غرور خویش نمی خواهند قهر را پایان بدهند. این مسأله سبب می شود تا درز و فاصله در زندگی ایجاد شد در نهایت منجر به جدایی و قطع رابطه  گردد. پس برای نجات دادن رابطه زندگی مشترک تان با حوصله‌مندی تمام اقدام کنید و ناراحتی ها را پایان دهید.

تهدید به طلاق: همینکه اتفاقی در زندگی زن و شوهر رخ بدهد، به طور مثال خانم بدون مشورهٔ شوهر و شوهر بدون مشورهٔ خانم کاری انجام می دهد یا دیرتر به خانه بیایند، مشاجرات لفظی صورت بگیرد و یا هم مسایل دیگر، همدیگر را تهدید به طلا می کنند این کار باعث می شود که پیوند زندگی ایشان در رشتهٔ خام بسته شده و هر لحظه امکان سگلیدن آن وجود داشته باشد به گفتهٔ عامه، زندگی ایشان در تار خام بسته باشد. در چنین حالات زندگی مشترک گام های به سوی نابودی خواهد گذاشت.

توهین: متاسفانه بیشتری از همسران همینکه فرصت پیدا می کنند به توهین همدیگر می پردازند به طور مثال خانم شوهرش را با دیگران مقایسه می کند و یا شوهر خانمش را. ایشان خامی ها و کاستی های همدیگر را بر رخ هم کشیده و زمینهٔ توهین را فراهم می سازند.

برگشت به گذشته: بزرگان گفته اند به گذشتهٔ همدیگر زیر و رو نکنید چنانچه زیباترین باغچه یی را که بیل بزنی کرمی در آن پیدا خواهد شد.لذا با یاد کردن سخنان گذشته زندگی خوش تان را بیهوده به جادهٔ بدبختی سوق ندهید.

دعوا در حضور فرزندان: این کار نه تنها رابطهٔ شما را به نابودی می کشاند بل تربیت فرزندان تان را نیز خدشه دار می سازد زیرا فرزندان اعمال والدین خویش را در ذهن شان عکس برداری کرده سپس آن را در عمل پیاده می سازند. فراموش نکنید که شما الگوی زندگی فرزندان تان هستند لذا رفتار و کردار تان را تحت کنترول داشته باشید زیرا ممکن است با اعمال زشت تان زندگی فرزندان تا را با دستان خود به تباهی مواجه بسازید. به یاد داشته باشید که داشتن فرزند نااهل از جمله اشتباهات نامطلوب زندگی مشترک به حساب می رود.

شکایت از همسر به فرزند: متوجه باشید که دامنهٔ مشکلات زندگی مشترک تان به فرزندان تان سرایت نکند.زیرا کودکان در مرحلهٔ حساس تربیت قرار می داشته باشند به اصطلاح خون گرم هستند و جدی برخورد می کنند وقتی شما راز مشکلات زندگی مشترک تان نزد فرزندان بازگو ساختید و نزد ایشان شکایت نمودید در قلب کودک کینه و نفرت در برابر پدر یا مادر هر کدام را که خودشان مورد قضاوت و داروی قرار دادند پیدا می شود شاید مشکلات شما با همسر تان حل شود ولی عقده یی که بابت شکایت کردن در قلب کودکان ایجاد نموده اید برطرف نخواهد شد.

طول دادن مشاجره: در زندگی مشترک خواهی نخواهی مشاجره و خفگی ها به میان می آید گاهی این مشاجرات در مستحکم ساختن روابط زن و شوهر نقش مثبت را ایفا می کند ولی اگر مشاجره ها طول کشید و بدون سرانجام گذاشته شد. خطر جدایی و خفگی دوامدار را در قبال خواهد داشت پس چه خوب است که در زندگی مشترک متوجه رفتار و حرکات تان باشید تا سفر زندگی را به خوشی در کنار هم به پایان برسانید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?