اهمیت برگزاری ازدواج های دسته جمعی

رسم و رواج‎های ناپسند جامعهٔ ما در پیوند به ازدواج و هزینه‎های گزاف آن، سال‎ها است که جوانان کشور را از تشکیل خانواده بازداشته و بسیاری از پسران جوان را به مهاجرت‎های ناخواسته سوق داده است. در حال حاضر جوانان می‌گویند ما برای تشکیل خانواده به هزینهٔ گراف نیاز داریم از سوی دیگر طویانه، مشکل دیگری است که دامنگیر جوانان شده است ایشان مجبور اند بهای زیادی را طویانه بدهند.یگانه راه حال این معضل موافقت به ازدواج های دسته جمعی است.

روند این گونه ازدواج ها در ولایات مختلف کشور مان از سوی نهاد های خیریه صورت گرفته است به طور مثال: امسال  یعنی به تاریج ۷ ماه سنبله ۱۳۹۷ در حدود یک صد و پنجاه پسر و دختر جوان در شهر مزار شریف به صورت دسته جمعی ازدواج کردند. البته این گونه ازدواج ها در سالهای قبل نیز صورت گرفته است چنانچه یک صد زوج جوان،  در ولایت کابل و بیشتر از بیست زوج در ولایت غزنی، هفتاد و پنج زوج در ولایت بلخ… به صورت دسته جمعی ازدواج‌ نمودند. در این حال، شمار زیادی از خانواده‎ها و علمای دین از برگزاری عروسی‎های دسته جمعی و کم هزینه استقبال نموده و از نهادهای خیریه و تاجران ملی می‎خواهند چنین برنامه‎هایی را حمایت مالی کنند. به گفتۀ آنان، در حال حاضر ۹۰ درصد جوانان در کشور قادر به تأمین مخارج عروسی شان نبوده و این امر سبب گسترش مفاسد اخلاقی و در بسیاری موارد سبب مهاجرت‎های اقتصادی ‌جوانان به کشورهای همسایه شده است به هر رو یکی از راههای حل این مشکل ازدواج های دسته جمعی است:

جلوگیری از فساد اخلاقی: وقتی جوانان به سن قانونی ازدواج می‎رسند و زمینۀ ازدواج برای شان میسر نمی‎شود، به طرف فحشا کشانده می‎شوند. از این رو برگزاری ازدواج های دسته‌جمعی مانع فساد و فحشا در جامعه می‌شود.

جلوگیری از مصارف گزاف عروسی: اگر جوانی منتظر ازدواج رویایی باشد پس مطمئنا سالهای زیاد منتطر بماند و شاید هم بهار جوانی اش را از دست بدهد پس ازدواج های کم هزینه یی چون ازدواج دسته جمعی نقطهٔ پایان این مشکل است.

کمک به کسانیکه توان ازدواج را ندارد: نهاد های خیریه با برگزاری این نوع مراسم ازدواج، کمک بزرگی برای زوج هایی که توانایی اقتصادی ندارند، انجام می دهند. ما پاسدار چنین نهاد ها و مردمان خیر اندیش هستیم.

مانع شدن جوانان از ترک وطن: از اینکه جوانان نمی توانند خرچ مصارف عروسی خویش را دریابند پس از نامزدی جهت بدست آوردن پول، کشور را ترک نموده و راهی کشور هایی بیگانه از راه های غیر قانونی به اصطلاح راه قاچاقی می‌شوند و در این راه زنده ماندن ایشان تضمین نیست حتا ایشان بابت این رسم های نامناسب با حیات خویش بازی می‌کنند.

تشکیل خانواده به آسانی: قسمی که قبلا یاد آور شدیم در جامعه یی ما آنانکه پول ندارند حق تشکیل خانواده را نیز ندارند چون از بار مصارف کمر شکن آن نمی توانند بدر آیند اما ازدواج دسته جمعی با مصارف اندک، ساده ترین راه برای تشکیل خانواده است.

از بین بردن فرهنگ های ناپسند جامعه: ازدواج های دسته جمعی زمینهٔ کاهش حتا از میان برداشتن فرهنگ های ناپسند جامعه را فراهم می‌سازد.

تأمین آرامش میان خانواده ها: اغلب خانواده ها از اینکه در مراسم ازدواج شان پول گزافی را خرچ می‌کنند بعد ها زیر بار قرضه هایی که بابت تأمین مصارف عروسی شان گرفته بودند ، می روند و زندگی خوش و آرام نمی داشته باشند.

نهادینه سازی فرهنگ ازدواج آسان: در اخیر باید گفت که این نوع ازدواج ها بهترین راه برای نهادینه سازی ازدواج ساده و آسان است. فراموش نکنید هدف از ازدواج، برگزاری محفل مجلل نیست بل هدف آن داشتن زندگی آرام مملو از عشق و همدیگر پذیری تا پایان زندگی است.


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?