جذاب ‌ترین ویژگی های شخصیتی

انسانها دارای خصوصیات منحصر به خودشان اند. این خصلت در واقع ملاکی است که ایشان را از هم دیگر متمایز می‌سازد.یعنی عملکرد انسانها نشان دهندهٔ نوع شخصیت شان است به طور مثال افراد انزوا طلب ، مهر طلب ، وسواسی ، ضد اجتماعی… و غیره هر کدام از چگونگی برخورد ایشان قابل شناخت است اما روانشناسان یک سلسله ویژگی های خوب انسان ها را بررسی کرده و آن را به عنوان ویژگی جذاب شخصیتی نام نهاده اند. اگر شما هم دارای چنین خصوصیات باشید به یقین که از ویژگی های جذاب شخصیتی برخوردار هستید.

۱ ـ مهربانی و درک: مهربانی همچون نیروی آهن ربا عمل می‌کند. همان طوری که آهن ربا همه چیزهایی را که از جنس خودش باشد به سوی خود می‌کشاند انسان مهربان دقیق همینطور با نیروی مهربانی همنوع هایش را به زودی دور خودش جمع می‌کند. از این رو این افرد هیچگاهی تنها نیستند زیرا آدمی طبیعتا به انسان مهربان نیاز دارند و در کنارش حس راحتی می‌کند. پس مهربانی از جذاب ترین ویژگی های انسانها است چنانچه بزرگان گفته اند: انسان اگر فقير و گرسنه باشد، بهتر از آن است كه پست و بي عاطفه باشد. یعنی مهربانی بن‌مایهٔ محبت است به گفتهٔ شکسپیر، شادمانی درخانه یی که  مهر و محبت باشد در آن مسکن دارد.

۲ ـ هوش: مراد ما از با هوش بودن، برتر و تحصیل کرده‌تر از دیگران نیست به گفتهٔ ارسطو هیچ نابغه یی بدون کمی دیوانگی نیست یعنی باهوش بودن به معنای داناتر از دیگران نیست بل کسی است که با زندگی سر سازگاری داشته باشد چنانچه آلبرت انشتین می‌گوید این طور نیست که من خیلی  با هوش باشم فقط مدت زمان بیشتری کنار مشکلات باقی می‌مانم.

۳ ـ حس شوخ طبعی: افراد شوخ طبع در کنار اینکه خودشان شاد و سر حال اند. دیگران را نیز روحیه می بخشند. از لحاظ روانشناسی رفتار اطرافیان بالای ما تاثیر مستقیم دارد اگر دوستان یا اعضای خانوادهٔ ما افسرده باشند ما نیز افسرده خواهیم شد. ولی اگر ایشان شوخ طبع باشند ما نیز شاد خواهیم بود. قسمی که بزرگان گفته اند بهترین راه برای شاد كردن خودت این است كه دیگری را شاد كنی. اینگونه انسانها مورد توجه دیگران قرار می‌گیرد و از نگاه روانشناسی از جمله خصلت های جذاب انسانی است.

۴ـ سرزنده و شاد بودن: ویژگی دیگران این نوع شخصیت ها شاد بودن است. بی دلیل شاد می‌باشند‌ و راه هایی را برای شاد بودن جستجو می‌کنند.این شخصیت ها درک کرده  اند که کسی جز خودشان نمی تواند ایشان را شاد بسازد چنانچه دانشمندی می‌گوید:« شادي از درون من سرچشمه مي گيرد و هيچ كس به جز خود من نمي تواند من را شاد كند.

۵ ـ هیجان انگیز: حس هیجان انگیزی انسان را همواره پر تحرک می‌سازد. افرادی با این نوع خصوصیات از انجام هر کاری لذت می‌برند.این حس برای ایشان نیرو می‌بخشد از این رو از نگاه روانشناسان این گونه خصلت انسانها به عنوان ویژگی جذاب شخصیتی عنوان داده شده است.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?