دختران این مسایل را با خواهران شان در میان می گذارند

صمیمی‌ترین دوست در زنده‌گی یک دختر همانا خواهرش است. دوستی که می شود از هر لحاظ بالایش اعتماد کرد و سری ترین راز هایت را با او درمیان گذاشت. با آنکه گهگاهی با هم جنگ می‌کنند از هم قهر می‌شوند حتا روز ها با هم حرف نمی‌زنند ولی یک پیوند نزدیک قلبی دارند. هر قدر از هم فاصله داشته باشند باز هم به بدی همدیگر فکر نمی‌کنند. در همهٔ تصامیم زنده‌گی اولین مشاور یک دختر٬ خواهرش است در کوچکترین مسایل نظر خواهرشان را می خواهند به طور مثال در چگونه‌گی انتخاب لباس ، نحوهٔ آرایش ، زیورات… از این قبیل مسایل دیگر را با هم شریک می‌سازند اما در ضمن این مسایل خورد کوچک، نکات دیگری هم است که خواهران تنها با همدیگر شان در میان می‌گذارند:

در مورد مسایل خواستگاری: برخی از دختران مسایل ازدواج و خواستگاری را  به گونهٔ واضح با پدر و مادر و یا هم برادرشان در میان گذاشته نمی تواند وقتی از دختری در مورد خواستگارش پرسیده می شود که قبول دارد و یا خیر از حیای زیاد نمی  تواند با دیگران جز خواهرش راز دلش را بگوید خواهر در واقع پلی است که می شود از طریق او حرف دلت را در رابطه به قبول داشتن و یا نداشتن خواستگار ابراز کنی.

در رابطه به اذیت ها و مزاحمت هایش: وقتی دختران در بیرون از خانه مورد آزار و اذیت ولگردان قرار می گیرند و گاهی از سوی خیابان آزار ها تهدید می شوند. این مساله را با پدر و برادرانش نمی تواند در میان بگذارد زیرا ممکن پدر و برادران با شنیدن چنین حرف ها  ناراحت شده و پایش را از شهر و بازار کوتاه بسازد لهذا دختران این مسایل را تنها با خواهران شان در میان  می ‌گذارند تا با هم راه حل منطقی دریابند و از این درد سر خود شان را نجات دهند.

شریک ساختن راز ها: خواهران از بس بالای  همدیگر اعتماد دارند سری ترین و شخصی ترین مسایل زنده‌گی شان را با هم شریک می سازند. چه  مشکل صحی باشد که نتوانند با دیگری در میان بگذارند و چه مسایل شخصی دیگری. فرض مثال پسری قلب دختری را شکسته باشد و آن دختر از بابت این مساله خیلی رنجور و سرخورده باشد وقتی این موضوع را با خواهرش در میان بگذارد از اندوهش کاسته می شود.در ضمن می داند که خواهرش رازش را به کسی نمی گوید.

تبصره در مورد دیگران: خواهران وقتی با هم در محفلی و یا محل خریداری ، دفتر ، دانشگاه یا هر جای دیگر بروند به طور حتم در مورد افراد این و آن محل تبصره می کنند.به طور مثال وقتی در محفل عروسی بروند در مورد افرادی که در محفل حضور دارند تبصره می کنند« او دختر ره ببین فقط که ده داخل کندوی آرد داخل شده پس بیرون شده باشه»« عاروس چقه بدرنگ اس نی؟» « او زن ره ببین از بس طلا پوشیده از جای خود بلند شده نمی تانه» واز این قبیل تبصره های دیگر.

در مورد شکست ها و ناتوانایی های خویش:دختران نمی خواهند دیگران از کمبودی ها و کاستی های شان آگاه شود تا حدی که از پدر و مادر شان پنهان می کنند چون می دانند که چشم و امید والدین به سوی موفقیت های فرزندان است وقتی ببینند که فرزند شان در اهداف زنده‌گی‌اش شکست خورده است طبیعی است که ناراحت می شوند. لهذا دختران این مسایل را تنها با خواهران شان در میان می گذارند و راحت می شوند .پس به سلامتی خواهرانی که غم ها و خوشی های شان را با هم تقسیم کرده و هیچگاهی دست همدیگر شان را رها نمی کنند بل قوت قلب همدیگر اند.

How
You Feel
In Kabul?