در نامگذاری کودک نوزاد این نکات را مدنظر بگیرید

نام ها در تکوین شخصیت انسان تأثیر بسزایی دارد زیرا نام نیکو انگیزهٔ عالی ، نیکو کاری ، و گرایش های مطلوب را در فرد ایجاد می کند برعکس نام های زشت ممکن به گرایش های منفی پرخاشگری ها منجر شود. لهذا انتخاب نام کودک فرایند دشواری  برای والدین است. نامی را باید انتخاب کنند که برای کودک شان شخصیت ببخشد. چنانچه پیامر( ص) در حدیث شریف می فرماید :« و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه» حق فرزند بر پدر و مادر آن است که نام خوبی بر او بنهند و به بهترین شکل تربیتش نماید.  انتخاب نام، نخستین هدیه یی است از جانب پدر و مادر برای فرزندان. بدین سبب کوشش کنند تا هدیهٔ زیبا را نثار کودک شان نمایند.

 نام باید معنا و مفهوم خوب داشته  باشد: در نامگذاری کودک نخستین چیزی که باید در نظر داشت، معنا آن است. والدین در قدم نخست از معنای نامی که برای کودک شان انتخاب نموده اند خود شان را مطمئن بسازند بعد بالای کودک بگذارند. بسیاری از والدین بدون در نظر داشت معنای نام ، نام های را انتخاب می کنند که در قاموس ها معنای قبیح و زشت را افاده می کند.

کوتاه و کم هجا: از گذاشتن نام های طولانی بالای کودک خود داری کنید نامی را انتخاب کنید که تعداد هجا هایش اندک باشد.

از گذاشتن نام های قدیمی خود داری کنید: نام هایی که در اثر  سیر تحول زبان و با وارد شدن واژه های جدید از کاربرد افتاده اند و به واژه های قدیمی مبدل گشته اند. دیگر جایش نیست تا آن نام ها را برای کودک تان انتخاب کنید. کسانی که چنین نام ها را بالای کودک شان می گذارند کودک وقتی بزرگ می شود تا پایان عمر از قدیمی بودن نامش رنج می برد به طور مثال نام های همچون گل غتی ، کیمیا گل ، ضیا گل ، علاوالدین ، شاهجان … این نام های از سده های پیشین بوده که امروز مورد توجه نیست.

نام  ثقلت تلفظی نداشته باشد: نام هایی که تلفظ آن مشکل است انتخاب نگردد بآنهم اگر انتخاب می کنند باید تلفظ درست آن را از روی فرهنگ دریابند و با همان تلفظ  درست به کار ببرند. زیرا بسیاری از والدین نام کودک شان را یک عمر با اشتباه تلفظی به کار می برند وقتی در یک برههٔ زمانی متوجه می شوند که آن تلفظ در لغت نامه ها موجود نبوده است.

از منابع خوب استفاده کنند: کتاب ها و مراجع فراوان برای انتخاب نام کودک موجود بوده از جمله بهترین منع همانا قرآنکریم است. در ضمن از انواع قاموس ها همچون ، معین ، دهخدا ، سخن … می توانید استفاده کنید.

از انتخاب نام های تکراری خود داری کنید: انتخاب نام های کلیشه یی و تکراری همچون نر گس ، سهیلا و لیلی … و غیره خسته‌کن  به نظر می رسد. برخی ها خود شان را زحمت نمی دهند و از نام های تکراری و قالبی استفاده می کنند. این کار شما در برابر کودک تان بی تفاوت نشان می دهد.

نام های مطابق به عرف جامعهٔ خود انتخاب کنید: .از اینکه نام ها از قوم و نژاد مان نماینده‌گی می کند و شرقی بودن و غربی بودن ما را مشخص می سازد پس  بهتر است نام هایی متناسب به فرهنگ خود انتخاب کنید و از گذاشتن نام های خارجی و اجنبی همچون مایکل ، الکس  ، الکساندر و غیره بپرهیزید.

How
You Feel
In Kabul?