روش های موثر در تربیت کودکان

رفتار و کردار والدین تاثیر بسازیی در تربیت کودکان دارد. حتا حرکات و نحوه‌ٔ حرف زدن والدین از سوی کودکان تقلید می گردد و اعمال والدین آیینهٔ تمام نمای رفتار کودکان را شکل می دهد.پس والدین بکوشند با اعمال نیک خویش الگوی خوبی برای کودکان شان گردند. در این متن یک سلسله روش هایی جهت تربیت کودکان بیان گردیده است باآنکه خیلی اندک است ولی با عملی نمودن آن تا جایی می شود در تربیت کودکان موثر باشد:

کودکان نیاز به محبت دارند: انسانها اعم از خورد و بزرگ نیاز به محبت دارند به ویژه کودکان تشنهٔ محبت اند و دوست دارند همواره مورد توجه والدین قرار گیرند. در گذشته ها مردم محبت زیاد نسبت به فرزندان را دلیلی برای خدشه دار شدن تربیت ایشان می پنداشتند. به طور مثال می گفتند:« الا خوارک اولادته ناز نتی که باز سر شانایت بالا میشه» بدین سبب فرزندان  شان را با اندک ترین حرکت ، مورد لت و کوب قرار می دادند.

توقع نداشتن از عملکرد ایشان:  فرض مثال یک کودک ظرفی را می شکند یا وسیله یی را خراب می کند… با این عملکرد والدین عصبانی شده و از وی حسابی می گیرد و با او همچون جوانی که آگاهانه این عمل را انجام داده باشد رفتار می کنند« چرا شکستاندی ها؟ تو نمی فهمی که قیمت آن چند بود؟» با شنیدن این سخنان هراسی در تمام وجود کودک چیره می گردد و جرأتش را از دست می دهد. پس به جای عصبانیت با مهربانی به کودکان بگویید که کارش درست نبوده  تا در آینده انجام ندهد.

کودکان را آمادهٔ پذیرش هرنوع حالات بسازید:دور نگهداشتن کودکان از حالاتی همچون مرگ اعضای خانواده و برخی حوادث دیگر، نادرست است. شما باید حس شجاعت ، صبر و تحمل را در وی ایجاد کنید. به ایشان یاد بدهید که زنده گی خوبی ها و بدی های خودش را دارد. کافی است در برابر آن مبارزه کنیم و موفقانه بدرآییم .

مسوولیت پذیر ساختن کودک: کودکان را در کار های روزانه سهیم بسازید. برخی از مادران از روی دلسوزی و مهر مادری حتا لقمهٔ غذا را بر دهن کودک شان می گذارند.  این دلسوزی ها عواقب بدی را در قبال دارد زیرا کودکان  را تنبل و بی مسوولیت بار می آورد. به جای آن، کودکان را وادار بسازید تا خود، کارهای  شان را انجام دهند از قبیل جمع و جور کردن بستر خواب ،منظم کردن لباس ها  و گذاشتن آن در الماری ، رنگ کردن بوت ها…

اجتماعی ساختن کودک: عده یی از والدین وقتی به مهمانی یا محفلی می روند کودک شان را با خود نمی برند. به ویژه در گذشته ها حتا کودکان را جدا از خانوده ، در سفرهٔ جداگانه غذا می دادند. این روش ها نادرست بوده است شما باید برای اجتماعی ساختن کودک تان به هر محلی که می روید او را با خود ببرید آنها را با راه و روش زنده‌گی آشنا بسازید و یا با خود در یک سفره غذا بدهید زیرا همان موقعی است که کودک چگونه‌گی غذا خوردن نحوهٔ استفاده از قاشق و پنجه را از بزرگان یاد می گیرد.

زمینهٔ بازی های پر تحرک را برایش مهیا بسازید: در ضمن تربیت کودک، صحت وی نیز امر مهم است.  کودک وقتی صحتمند می باشد که وزن زیاد نداشته باشد . پس کودکان را به بازی های پر تحرک بگمارید تا  وزن کم و صحت سالم داشته باشند.

قصه خوانی برای کودک: یگانه راهی برای غنی ساختن ذخیرهٔ واژگانی کودکان قصه خوانی است. بکوشید قصه های کودکانه و پر مفهوم را از روی کتاب برای کودکان بخوانید تا با واژه های جدید آشنا شوند. این کار در چگونه‌گی حرف زدن کودک کمک می کند.باآنکه روش های یاد شده خیلی اندک است اما می تواند شما را تا جایی در تربیت کودکان یاری برساند.


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?