شخصیت تان را از روی دستخط تان بشناسید:

دستخط انسانها در واقع نمایانگر حالات روحی و روانی ایشان بوده و چگونگی شخصیت آنها را برملا می سازد.  به سخن دیگر دستخط انسانها در حقیقت  هویت ایشان را  به نمایش می گذارد. باید گفت که در جهان دستخط  های متنوع وجود دارد که آن نوعی از ویژه‌گی های منحصر به فرد بوده و شخصیت افراد را از هم متمایز می سازد. تحقیقات جدید نشان داده است که با تغییر دستخط انسانها ، شخصیت روانی ایشان نیز قابل تغییر است. به هر رو اگر می خواهید ویژه‌گی های شخصیت تان را از روی چگونگی نوشتار و دستخط تان بدانید :

افرادی که دستخط پراگنده و نامرتب دارند: اشخاصی که دست خط آنها نامرتب است و گاهی خواندن این دستخط نیاز به تأمل می داشته باشد، خیلی پرکار و با تحرک اند. این گونه افراد در زندگی خیلی فعال اند اما کار های خویش را با دقت انجام نمی دهند بدین معنا که بدون اینکه عواقب کار ها را بسنجند وارد عمل می شوند. در ضمن افراد احساساتی بوده و دوست دارند در آزادی روحی و روانی زندگی کنند.

افرادی که خط مرتب دارند: این گونه افراد حسابی و با دقت می نویسند حتا حروف دندانه دار همچون «س»، «ش»… را با تعداد دندانه هایش به طور حساب شده می نویسند و می کوشند خط شان قابل خوانش باشد. این گونه افراد به طور جدی مراقب شخصیت خویش بوده و رفتار شان را کنترول می کنند. گاهی نمی خواهند احساسات شان را بروز بدهند بل آن را سرکوب می کنند.

افرادی که خط پر رنگ دارند: این گونه افراد از اعتماد به نفس خیلی بالایی برخوردار اند و همواره روی اعمال دیگران انتقاد می گیرند. ایشان قادر به درک شخصیت افراد نیستند.

افرادی که با شتابزدگی می نویسند: این گونه افراد کم حوصله بوده و دوست ندارند وقت شان را بیهوده تلف نمایند به آرامش نمی توانند حرف های دیگران را بشنوند وقتی جانب مقابل با ایشان حرف می زند آنها در خیال دیگری غرق می باشند و در شنیدن حرف های جانب مقابل خسته می شوند.

افرادی که خیلی زیبا و کش دار می نویسند: این گونه افراد بیشتر در دنیای رویا های ساخته و پرداختهٔ خودشان زندگی می کنند. گاهی برخورد ایشان خیلی رسمی است. در سخنرانی موفق اند و دوست دارند با علاقهٔ وافر در رابطه به مسایل دلخواه شان حرف بزنند.

افرادی که  کلمه ها را خیلی کوچک می نویسند: افراد خرده گیر و دلخور اند. به استعداد و توانایی های شان باورمند نیستند و همیشه خود را از آنچه هستند دست کم می گیرند.

افرادی که خط شکسته دارند: افرادی با ارادهٔ خیلی بالا هستند. این گونه افراد از لحاظ شخصیتی کمالگرا بوده و زود تصمیم گرفته نمی توانند چون نمی خواهند راهی را که انتخاب می کنند مبادا اشتباه باشد.

افرادی که دستخط فشرده دارند: آنانی که قلم را روی کاغذ خیلی فشار می دهند اشخاص گوشه گیراند این افراد دوست ندارند در جمع حاضر گردند و از مردم و اجتماع دوری می کنند.

افرادی که با فاصله می نویسند: این گونه افراد خیلی اجتماعی هستند و به زودی با دیگران رابطه برقرار می کنند و طرح دوستی قایم می نمایند در ضمن افراد کوشا هستند و در تصمیم گیری های خویش قاطع اند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?