شخصیت شناسی از روی لبخند

لبخند، هر شکلی که باشد زیباست و چهرهٔ شما را بشاش نشان می‌دهد. این عمل از فواید فوق العاده یی برخورداراست علاوه برآن گوشه یی از شخصیت شما را نیز نمایان می‌سازد. این نوشته را تا پایان بخوانید و راز لبخند ها را دریابید:

لبخند با دهان بسته: افرادی که درحین خندیدن نمی خواهند دندانهای شان را نشان بدهند یعنی با دهان بسته می‌خندند،  بدین معنا است که رازی برای پنهان کردن دارند و نمی خواهند کسی از سر و حساب شان چیزی بداند. به احتمال زیاد این نوع افراد راز دار و راز نگهدارند در ضمن صادق و راستکار.

خندیدن با دهان گشوده: افرادی که در حین خندیدن دندانهای شان معلوم می‌شود به ویژه دندانهای بالایی شان‌ ، افراد اجتماعی هستند؛ دوست دارند با دیگران آشنایی حاصل کنند و از صبحت با دیگران لذت می‌برند.

لبخند ساختگی: افرادی که درهنگام صحبت با شما دهانشان راحرکت می‌دهند و چنان وانمود می‌کنند که لبخند می‌زنند باید بدانید که این لبخند ها طبیعی نبوده بل مصنوعی است و نشان می‌دهند که صبحت با شما بالایشان اجباری است.

لبخند با دهان کج: این گونه افراد خیلی شوخ طبع هستند و با چنین خندیدن ها حتما شوخی ها شیطنت هایی در ذهن می‌داشته باشند.

دندان گرفتن لب: آنهایی که در حین خندیدن لب شان را دندان می‌گیرند به این معناست که عمل نادرستی را متوجه شده اند همچنان روانشناسان می‌گویند این چنین خندیدن می‌تواند نشانهٔ تمرکز بالا باشد.

با دست ها دهان را پنهان کردن: شاید متوجه شده باشید برخی از افراد در حین خندیدن هردو دست و یا یکی از دستان شان را بر دهان برده و به وسیله آن دهان شان را پنهان می‌کنند. این نوع افراد خجالتی  و گوشه گیر هستند حتا از خنده های شان احساس خجالتی دارند.

جویدن لب ها: بعض افراد وقتی می‌خندند لب پایینی شان را جویده و سر شان را تکان می‌دهند اغلب این نوع افراد عصبانی بوده و کسانی اند که زود قهر می‌شوند. با این چنین خندیدن می‌خواهند ذهن شان را آرام بسازند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?