شخصیت وابسته کیست و نشانه های وابستگی چیست؟

وابستگی به نوعی از اختلالات شخصیت گفته می شود. افراد ابتلا به اینگونه اختلال در رفتار های شان شدیدا مطیع هستند. ترس از دست دادن دوستان و افرادی که به آنان وابسته اند، مشخصهٔ اصلی این افراد را شکل می دهد. افراد وابسته در صدد جلب رضایت دیگران اند و از ترس جدایی دوستان به هر نوع خواست ایشان جواب مثبت می‌دهند. ایشان اگر یک رابطهٔ وابستگی را از دست بدهند فورا در صدد ایجاد یک رابطه دیگر برمی‌آیند. اینک می پردازیم به نشانه های افراد وابسته:

نداشتن احساس ارزشمندی: این گونه افراد از اعتماد به نفس خیلی پایین برخوردار هستند و به استعداد و توانایی های خودشان اصلا توجه ندارند. از این رو می خواهند با فرد دیگر دوست باشند و به شکلی از اشکال دوستی شان را با همان فرد نگه دارند. این افراد موفقیت ، خوشحالی بالاخره تمام زندگی شان را در گروه همراهی فرد دیگر می دانند. بدین معنا که بدون آن فردی که بدان وابسته اند خودشان را هیچ می‌پندارند. پا به پای او قدم می‌گذارند ولو قدم های آن شخص بر جادهٔ اشتباه روان باشد.

ترس و ناامنی: افراد وابسته همواره با عالمی از ترس و استرس دست و پنجه نرم می کنند از جمله بارزترین این ترس ها همانا ترس از دست دادن و جدایی است.و یا انواع ترس های دیگر؛ فرض مثال برخی از شاگردان مکتب که از اعتماد به نفس پایین برخوردار اند به طور معمول خودشان را با شاگردی که در چوکی  پهلویش می نشیند، وابسته می دانند در واقع او را تکیه گاه خویش پنداشته در صورت نبود آن شاگرد ولو در صورت یک روزغیر حاضری آن، احساس ترس می‌کنند. به نظرشان می‌آید که در تمام دنیا تنها اند و نیروی دفاعی خود را گم کرده اند از این سبب آن روز را با بسیار دلهره و ترس سپری می‌کنند.

حسادت: این افراد وقتی دوست شان را یعنی همان فردی که بدان وابسته اند را با فرد دیگری صمیمی ببیند، در آتشی از حسادت می سوزند. اصلا نمی خواهند، دوست شان با فردی دیگری صمیمی باشد.

محدود کردن آزادی: وابسته ها، به خواست خودشان زندگی نمی کنند دنیا را به دستان خود برای خویش زندان می‌سازند چون به رضایت خود نه بل به خواست و نظریات فرد دیگر زندگی می کنند.

ناتوانی در تصمیم گیری: ایشان فکر می‌کنند که توانایی تصمیم‌گیری را ندارند لذا منتظر می مانند تا فرد دیگر بیایید و برای شان تصمیم بگیرد.

اضطراب: نگرانی و اضطراب مدوام از نشانه های دیگر این افراد است.  پدیده های چون، ترس، جدایی، احساس ناتوانی، حسادت …  همه و همه سبب می شود تا فرد وابسته ،همواره سرگردان و مضطرب بماند. پس اگر  شما از جمله اشخاص وابسته هستید برای تان توصیه می‌گردد تا زندگی کردن با آزادی های فردی را تجربه کنید درست است که ما انسانها بدون همدیگر و با همکاری هم نمی توانیم زندگی خود را بهتر پیش ببریم اما با وابستگی زیاد ارزشمندی و توانایی خودمان را از بین نبریم.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?