عقدهٔ حقارت چیست و راههای غلبه برآن کدام است؟

انسانها با آنکه دارای خواص و منش های متفاوت اند  باز هم  نیازمند محبت و توجه هستند از آوان کودکی متوجه رفتار اطرافیان به ویژه رفتار والدین می باشند اگر در این هنگام بنابر برخی عوامل چون نقص عضو بدن، ناتوانایی ها ، ناکامی ها تحقیر گردند. روان ایشان صدمه می بیند این کار سبب می شود تا فرد از آوان کودکی خودش را نپذیرد، شخصیتش در برابر چشمانش پوچ و بی معنا به نظر برسد. متاسفانه برخی از والدین کودکان شان را به اساس عیوب شان تمسخر کرده  و با نام های عجیب و غریب تحقیر آمیزی صدای شان می زنند و در اجتماع ـ در کوچه و بازار ـ به اساس کمبودی های شان مورد اذیت قرار میگیرند به طور مثال به نام های بلستی ، اسکلیت … یاد می گردند  این حقارت ها سبب می شود که کودک تا بزرگ شود درد آن را با خودش حمل کند و رفته رفته حس حقارت به عقده های خطرناک مبدل می گردد. فرد انزوا را اختیار می کند. وقتی حرف می زند به نظرش می رسد حرف هایش بی مفهوم است و مورد تأیید دیگران قرار نمی گیرد. در جمع و محافل اشتراک نمی ورزد.خلق و خوی زشت پیدا می کند نه برای خودش و نه برای دیگران احترام می گذارد. وقتی در جمع حضور پیدا کند، دست و پایش سرد شده لکنت زبان پیدا می کند. گاهی عقده ها باعث می شود تا انسانها افکار خودکشی را در سر بپرورانند. پس با این راهکار ها بر عقدهٔ حقارت غلبه کرده و آن را از زندگی تان دور بسازید:

خود تان را باور کنید: به یاد داشته باشید که هیچ انسانی کامل نیست ما انسانها عاری از عیب نیستیم بگذارید دیگران شما را طبق دیدگاه خودشان قضاوت کنند. نیاز نیست به قضاوت های دیگران توجه نشان بدهید وقتی به خود تان به استعداد و توانایی های تان باورمند باشید، اعتماد به نفس تان را بالا بردید، هیچ کسی نمی تواند حس حقارت را در شما ایجاد کند چون شما نزد خود تان شخص پذیرفته شده هستید.

برای تان ارزش قایل گردید: هیچ غمخواری بهتر از خود تان نیست. در راه رسیدن به اهداف خود تان را تشویق کنید. وقتی کار و عمل به درد بخوری را انجام دادید به خود تان جایزه بدهید. خود تان را بابت کار کرد های نیک  تان تمجید کنید. با خود تان خلوت کنید. خود تان را به نوشیدن یک چای هیل دار دعوت کنید به ظاهر تان رسیدگی کنید. عطر های خوش و ملایم استفاده کنید گاهی به دیدن طبیعت سبز بروید قدم بزنید با دیدن زیبایی های طبیعت لبخند بزنید و باور کنید که شما نیز یکی از زیبایی های طبیعت که خدا خودش خلق تان کرده لذا صد در صد موجود با ارزش هستید.

خود را با دیگران مقایسه نکنید: مقایسه کردن خود با دیگران حس خود کم بینی را در شما ایجاد می کند. به یاد داشته باشید که هیچ کسی در روی زمین برتر و با ارزشتر از دیگری نیست مگر اینکه خودش چنین فکری را در سر بپروراند. پس دست از مقایسه کردن خود با دیگران بردارید.

انتقاد پذیر باشید: خود شیفته‌گی بیش از حد موجب خود کم بینی می گردد. فردی که دارای شخصیت خود شیفته باشد و متمایل باشد تا همه از او تعریف و تمجید کند وقتی اندکی مورد انتقاد قرار می گیرد به زودی ورشکسته شده و احساس حقارت می کند. در چنین حالات پذیرفتن حقیقت در مورد خود، پذیرفتن خامی ها و کاستی های خویش یگانه راه کنار آمدن با حس حقارت است. ما باید انتقاد ها را در راه مثبت آن بپذیریم و بر حس حقارت خویش غلبه نموده و آن را شکست دهیم.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?