علایم افسرد‌گی در کودکان:

برخی ها بدین باور اند که کودکان در دنیای کودکانهٔ ایشان غرق بوده و در برابر محیط اطراف خویش و آنچه اتفاق میفتد بی تفاوت اند. ایشان  درد و رنج روزگار را درک نمی کنند و همواره در مسرت  به سر می برند اما باید گفت که کودکان نیز بنابر دلایل گوناگون دچار افسرد‌گی گردیده زیر فشار استرس قرار می گیرند و در نهایت اختلالات توجه ، یاد گیری یا اضطراب  را ناشی می شود. باید گفت که  ریشهٔ افسردگی در کودکان، از اندیشه ، طرز تفکر ، باورها و عقاید خودشان آب می خورد. برخی کودکان  به علل خود کم بینی ، ترس و هراس از درس های مکتب، وابستگی شدید به والدین … و غیره افسرده می شوند. اما این مشکل کودکان را بعضا والدین نمی توانند درک بکنند و درد اصلی ایشان را که همانا افسردگی است نمی شناسند پس توجه به این نکات شما را کمک می کند تا افسردگی ، در کودکان را شناسایی کنید:

اندوه و گریهٔ مستدام: وقتی متوجه شدید که کودکان و یا نوجوانان بی دلیل اشک می ریزند به جای  داد زدن و قهر شدن، با آنها حرف بزنید و علت گریهٔ آنها را جویا  شده، از این راه  مشکل شان را حل بسازید اگر میزان افسردگی شدید باشد می توانید  از داکتر کمک بگیرید.

نا امیدی: وقتی کودکان همواره حرف های ناامید کننده بگویند، بدانید که از چیزی رنج می برند و افسرده اند.

لذت نبردن از کاری: کودک و نو جوانی که  نه از مهمانی لذت ببرد و نه از بازی … بدانید که با افسردگی دست و پنجه نرم می کند.

خستگی مدوام: کودکانی که زود انرژی شان را از دست می دهند و کسل و خسته به نظر می رسند،  بدانید که دچار افسردگی اند.

انزوا و گوشه گیری: برخی از کودکان به شدت گوشه گیر هستند، در مهمانی ها اشتراک نمی کنند در محافل نمی روند وقتی مهمانی به خانهٔ ایشان بیاید راحت نمی باشند و خود شان را از چشم مهمانان پنهان می کنند، حتا در روی سفره با همه نمی خواهند یکجا غذا بخوردند بل در تنهایی احساس راحتی می کنند پس ایشان دچار افسردگی اند.

اعتماد به نفس پایین: اگر کودکان در نزد افراد قادر به حرف زدن نباشند حتا با اعضای خانوادهٔ خویش نتوانند درست حرف بزنند و اگر حرف بزنند به چشمان جانب مقابل نتوانند ببینند، معلوم می گردد که از اعتماد به نفس پایین برخوردار اند و ریشهٔ اصلی آن همانا افسردگی است.

خشمگینی و احساس تنفر: کودکان و نوجوانانی که از محیط اطراف شان احساس تنفر داشته باشند حتا خود و شخصیت خود شان برای ایشان قابل قبول نباشد و خود را نپذیرند، دچار افسردگی اند.

اشکال در ارتباط با دیگران: کودکان و نو جوانان افسرده از دوستی با دیگران می هراسند و نمی توانند با دیگران به راحتی دوست شوند  ولی اگر با کسی دوست شوند چنان وابسته می گردند که برای از دست ندادن آنها حاضر اند به تمام خواسته های جانب مقابل نه نگویند تا مبادا او را از دست بدهند.

شکایت های مکرر از سر دردی و درد شکم: علایم دیگر افسردگی شکایت از درد های مکرر است. گاهی این درد ها بهانه یی بیش نمی باشد برای اینکه  از آنها نخواهند تا در جمع حاضر گردند.

نداشتن تمرکز روی مطالب: احساس افسردگی در کودکان سبب می شود تا روی مطالب به خوبی تمرکز نداشته باشند. ایشان تا مطالب را بار ها تکرار نکنند، نمی توانند در حافظه جاگزین کنند.

اختلالات عمده در خواب و خوراک: اشتهای این نوع کودکان اندک و خواب شان نا منظم می باشد

سخن گفتن در بارهٔ خودکشی: گاهی دنیا چنان تاریک به نظر شان می رسد که افکار خود کشی را در سر می پرورانند و از خود کشی حرف می زنند. اگر این علایم را در کودکان مشاهده نمودید، بدانید که افسرده اند. شما می توانید با حرف زدن با آنها و قانع ساختن ایشان مشکل را رفع سازید و اگر مشکل جدی باشد به داکتر مراجعه نمایید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?