علت پرخاشگری کودکان و راه حل آن

 اجازه دهید قبل از پرداختن به موضوع اصلی چشم‌دیدم را از کودک پرخاشگر قصه کنم. چند روز قبل کودکی را در کناره جاده یی دیدم که با یک خانم، رفتار پرخاشگرانه می‌کرد معلوم می‌شد مادرش است چهرهٔ خانم را دیده نتوانستم چون در پسِ چادری پهنان بود. از قد و قامت کودک حدس زده می‌شد که در حدود هشت یا نه سال عمر دارد. هر قدر به آن هر دو نزدیک می‌شدم آواز دعوای کودک بلندتر می‌شد. کودک پول می‌خواست. فریاد می‌زد پول می‌خواهم پول می‌خواهم! خانمی که به گمانم مادرش بود تنبیه‌اش می نمود ولی کودک دست بردار نبود و مداوم داد و فریاد میزد و حرف های زشت بر زبانش جاری بود. دیدن این صحنه برایم ناخوشایند بود. با خودم گفتم چگونه یک کودک می‌تواند با مادرش و یا هرکسی بزرگتر از خودش چنین رفتار ناخوشایند داشته باشد؟ اما وقتی منطقی اندیشیدم، دانستم که بعضا پرخاشگری های کودکان  ناشی از عواملی است که ایشان را رنج می دهد.

عامل پرخاشگری کودکان عبارت اند از گرسنگی، به دنبال توجه بودن، دنبال اطمینان و آرامش و امنیت بودن یا فقط احساس ناراحتی وغیره است. اغلب کودکان زمانی پرخاشگری می‌کنند که تسلیم خواسته‌هایشان نمی‌شوید؛ این خواسته می‌تواند هر چیزی باشد، درخواست یک اسباب بازی خاص یا سایر خواسته‌های غیرمنطقی!

عامل دیگر این است شما ممکن کودک را مداوم تنها می‌گذارید و خود به کار و وظیفهٔ تان مشغول می‌شود کودکی بابت تنهایی دلتنگ می‌شود و داد و فریاد می‌زند و یا عامل پرخاشگری کودکان مکتبی ممکن است این باشد که از رویهٔ یکی از استادان خوشش نمی یاید در مضمونی مشکل دارد، قوهٔ یادگیری اش ضعیف است… این قبیل عوامل کودک را پرخاشگر می‌سازد. پس نقش والدین در این عرصه چیست چه کنند تا پرخاشگری کودکان شان را کنترول کنند:

۱ ـ در قدم نخست علت پرخاشگری کودک را دریابید به او به آرامی حرف بزنید و مشکلش را دریابید آیا گرسنه است؟ آیا از تنهایی رنج می‌برد و یا از چیزی می‌ترسد؟ برایش بگوید من همیشه با تو هستم و کمکت می‌کنم کافی است مشکلت را بگویی. کودک با شنیدن سخنان مهربانانهٔ شما احساس آرامش و حمایت می‌کنند درنتیجه مشکل شان را برای تان تعریف خواهند کرد.

۲ ـ در قدم دوم وقتی مشکل کودک را دریافتید به رخش لبخند بزنید و به چشمانش نگاه کرده بگوید« بس همین؟ این که مشکلی نیست حل می‌‌شود» کودک احساس امن خواهد کرد و قهرش فروکش خواهد گشت.

۳ ـ به کودک الگوی خوب باشید اگر شما روز ها برای کودکان تان درس اخلاق بدهید ولی خودتان در عمل بلنگید مطمین باشید که کودک تان را تربیه درست نکرده اید. به هر اندازه یی که رفتار نیک داشته باشید کودکان تان صالح ببار خواهند آمد ولو در ابتدا پرخاشگر باشند ولی آهسته آهسته رفتار شما بالای ایشان تأثیر مثبت خواهد گذاشت.

۴ رفتار تان را ازریابی کنید زیرا گاهی عامل بد رفتاری و پرخاشگری کودکان ناشی از بی توجهی والدین است وقتی کودک با بی مهری پدر و مادر قرار بگیرید و همواره تنبیه شود، طبیعی است که پرخاشگر می‌شود.

۵ ـ در راه کنترول بدرفتاری های کودکان  بی حوصله نشده و تسلیم خواسته های بیجای ایشان نگردید ولی اگر دیدید اوضاع از کنترول تان خارج است از مشاوران و متخصصان حرفه یی کمک بگیرید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?