عوامل کم رنگ بودن فرهنگ مطالعه

مطالعه دریچه یی است به سوی دانش، آگاهی، درک، فهم، منطق، مثبت اندیشی بالاخره موفقیت. اگر میخواهید از پله های زنده‌گی با موفقیت عبور نمایید پس مطالعه را به عنوان یگانه رفیق راه زنده‌گی خویش برگزینید. همان طوری که شما پس ازخرید یک شی و یا یک وسیله، برای فعال سازی آن از کتابچه رهنمای آن استفاده میکنید به همین طورمیتوان گفت که کتابچهٔ رهنمای زنده‌گی همانا مطالعه است. مطالعه نمودن شما را درراه رسیدن به موفقیت رهنمایی میکند. تحقیقات جدید نشان داده است که کتاب خواندن میزان استرس تان را کاهش میدهد؛ مهارت های فکری را درشما تقویت می بخشد ؛ گنجینهٔ واژگانی تان را افزایش می دهد؛ دامنهٔ اطلاعات تان را وسیع می سازد. اما افغانستان کشوری است که تا هنوز آرامش درونی اش را بدست نیاورده است در این اینجا مردم از مشکلات اقتصادی، امنیتی و انواع تعصبات، رنج می کشند خلاصه مردم در یک نوع سرگردانی به سرمیبرند به اصطلاح همه در سودای جان خودش است از اینرو به مطالعه نمودن چندان توجهی نشان نمیدهند در این مقاله در پیوند به عواملی کم توجهی به فرهنگ مطالعه و تاثیرات ناگوار آن می پردازیم :

فقر: عامل اساسی کم رنگ بودن فرهنگ مطالعه فقراست. در کشوری که دانش‌ آموزان و دانشجویان به مشکل بتوانند پول کرایهٔ رفت و برگشت مکتب و دانشگاه خویش را بدست آورند، درجایی که دانشجویان پول خریداری کتاب های درسی خود را نداشته باشند چه رسد به خرید کتابهای اضافی برای مطالعه از اینرو فقر سبب شده است تا فرهنگ مطالعه به رکود مواجعه گردد.

پایین بودن سطح سواد: اکثرا بی سوادی از فقر و بیچاره‌گی سرچشمه میگیرد. افراد بسیاری از خانواده ها بابت فقر نتوانسته اند تحصیلات شان را ادامه بدهند از اینرو با بیسوادی عادت کرده و نظام خانواده های ایشان برهم خورده است زیرا در خانواده‌ یی که والدین آن بیسواد باشد و از کتاب و کتابخوانی خبری نباشد طبیعی است که فرزندان ایشان نیز به مطالعه بی توجهی نشان میدهند.

نارسایی های در نظام آموزشی: یگانه مرجعی ترویج دهندهٔ فرهنگ مطالعه همانا نهاد های تحصیلی است ایشان باید برنامه های خاصی را برای مطالعه دانش‌ آموزان و دانشجویان درنظر بگیرند. به طور مثال به دانشجویان و دانش‌ آموزان وقت مشخص تعیین نمایند تا کتابی را به طورمکمل بخوانند و مطالب آن را تلخیص کرده با دیگران شریک بسازند بدین ترتیب فرهنگ مطالعه ترویج یافته و وقتی دانشجویان به خوبی های مطالعه پی برده و بدان عادت کنند به خودی خود بدون جبر و اکراه کتاب خوان میشوند ولی متاسفانه نهاد های آموزشی ما توجهی خاصی در این عرصه مبذول نداشته است.

کم توجهی رسانه ها: رسانه های ما میتوانند در میان انبوهی از برنامه های تفریحی و به جای نشر سریال های مبتذل که هیچ دردی را درمان نمیکند، راهی را درپیش گیرند تا مردم را وادار به مطالعه نماید. زیرا رسانه ها و شبکه های تلویزیونی مرجعی است که همه مردم بدان دسترسی دارد و زودتر ترغیب به مطالعه میشوند.

نبود کتابخانه های کافی: طبق گفتهٔ وزارت اطلاعات و فرهنگ در تمام کشور حدود ۷۲ کتابخانهٔ دولتی وجود دارد و کتاب های موجود دراین کتابخانه ها به صد هزارهم نمیرسد در حالی که نفوس کشور در حدود سی میلیون نفر بوده و این تعداد کتاب های محدود نمیتواند نیاز مردم را مرفع نماید.

به هرو نبود فرهنگ مطالعه سبب میشود تا مردمان یک سرزمین با ذهن خالی بسرببرند از اطلاعات و دانش و فرهنگ بی خبر بمانند سرانجام به دزد و رهزن و قاتل، خیابان آزار، یاوه گو مبدل گردند و کشور را تا گلو در فساد غرق نمایند. پس بیایید به شکلی از اشکال این فرهنگ را ترویج دهیم .


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?