ویژه‌گی های عاشقان واقعی

در جایی به جملهٔ قشنگی برخوردم، در آن چنین نوشته شده بود: « عشق موجود کوچه گشت نیست »، به این جمله لحظاتی خیره شدم و مهربانانه چشم دوختم. بالاخره  مرا وا داشت تا قلم بردارم  و چندی در بارهٔ عشق بنویسم.عشق لطیف ترین و پاکترین احساسی است که از اعماق قلب انسان‌ها برخاسته و همه جا را تسخیر می کند. عشق پاک است به سان کودکی که تازه از بطن مادر، زاده شده باشد آن را با هوس نباید به اشتباه گرفت،عشق آلوده نیست بل این آدم ها است که شیرینی عشق را با زهرهوس ترکیب کرده و از آن  داروی کشنده آماده می سازند. زهر این دارو، چنان تلخ و جانکاه است که به بیخ و ریشهٔ پدیده های انسانی چون: مهر، احساس و عاطفه  نفوذ کرده و آن را به کلی خاکسترمی سازد ولی عشق واقعی آنقدر تواناست که قلبی را که ظاهرا مرده باشد می تواند دوباره زنده‌گی ببخشد به هر رو، عشق در ادبیات فارسی به ویژه ادبیات غنایی، پایگاه و اهمیتی ویژه و والا دارد و بسیاری از شاعران پارسی، در بارهٔ عشق و عاشقی، وصف معشوق و سختی‌های عاشقی، اشعاری با ارزش ادبی والا دارند. با آنکه عشق انواع چون عشق عرفانی و عشق افلاطونی، عشق مذهبی، عشق به خانواده … و غیره دارد اما در اینجا مراد ما از عشق، رابطهٔ عاشقانهٔ دو شخص نسبت به هم است. در این متن می خواهیم چهرهٔ عاشقان  واقعی را به معرفی بگیریم اگر می خواهید ویژه‌گی های عاشقان واقعی را بشناسید پس ادامهٔ مطلب را دنبال کنید:

عشق عاشقان واقعی پخته و ابدی است: عشق واقعی همچون عشق های ظاهری امروز، زود گذر نه بل ابدی است ولو مشکلات فراوانی سد راه ایشان قرار بگیرد با استواری تحمل می‌کنند و هرگز در راه عشق خسته و دلزده نمی گردند.

عشق عاشقان واقعی بر پایهٔ حقیقت استوار است:عاشقان واقعی، در پی فریب هم نه بل در پی عشق ورزیدن و بدست آوردن قلب همدیگر اند. اگر شما بعد از مدتی حسی که داشتید از بین رفت و آن شخص را دیگر دوست نداشتید ،نشان دهنده ی این است که عشق بین شما واقعی نبوده است.

عشق را با هوس آلوده نمی سازند:  عشقان واقعی عشق را بر اساس شهوت و هوسباره‌گی و ارضای نفس نمی پندارند بنا به گفتهٔ افلاطون :« عشق رابطهٔ نزدیک که در آن رابطهٔ جنسی وجود ندارد و یا سرکوب و محدود است» به همین طور عاشقان واقعی عشق را آلوده نمی سازند.

عاشقان واقعی چشم حیا دارند: عاشقان در پی بدست آوردن جسم معشوق نه بل روح او اند ایشان به چشم ظاهر نه بل به چشم باطن همدیگر را می بینند.

عاشقان واقعی به همدیگرصادق اند: درعشق های ظاهری امروزی معشوق یکی نه بل چند و گاهی چندیدن است ایشان وقتی از مهر یک معشوقه لبریز می شوند در پی شکار تازه می گردند تا احساسی دیگری را مسخره بسازند ولی عاشقان واقعی ولو فرسنگ ها از هم دور باشند باز هم به یاد همدیگر زنده‌گی می کنند.

به همدیگر احترام می گذارند: عاشقان واقعی به دیدگاه همدیگر حرمت قایل اند و نمی خواهند عیب همدیگر را به رخ هم بکشند و احساس همدیگر را به باد استهزا بگیرند

عاشقان برای نگهداشت عزت معشوقه حاضر اند از جان شان بگذرند: عاشق واقعی در واقع خودش را در برابر عزت و آبروی معشوقه سپر می سازد و از آن حمایت می کند.آری چنین است عشق واقعی .


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?