پسران این کار ها را نکنید چون دختران بد می بینند

حرکات و عادات هر فرد٬ شخصیت او را به نمایش می گذارد. یک سلسله حرکات و رفتار هایی است که در نظر پسران خوب جلوه می کند٬ و فکر می کنند با این کار های شان مورد توجه دیگران قرار می گیرند در حالیکه مسأله، کاملا بر عکس است. بعضی از عادات و حرکات پسران است که در اصل مورد پسند دختران قرار نمیگیرد.

سگرت کشیدن: برخی از پسران با کشیدن سگرت فکر می کنند با وقار و به اصطلاح خود شان کاکه معلوم می شوند در حالیکه دختران از این کار پسران خیلی بد می برند. اگر از دختری پرسیده شود که همسر آینده‌ات چه خصوصیات داشته باشد مطمیناّ می گوید: سگرتی نباشد چون سگرت کشیدن موقف مردان را در جامعه پایین جلوه می دهد.

ابرو چیندن: امروزه بسیاری از پسران ابرو های شان را از حالت طبیعی و مردانه آن بیرون کشیده و اصلاح می کنند در ضمن برخی از پسران یک قسمت ابروی شان را تراش نموده یا حلقه آویزان می کنند و یا نگین نصب می کنند ولی دختران از این کار پسران سخت منتفر اند.

استفاده ازوسایل آرایشی: پسرانی که از وسایل آرایش استفاده می کنند سخت نفرت دختران را نسبت به خودشان برمی انگیزانند چون دختران ساده‌گی پسران را دوست دارند زیرا استفاده از وسایل زنانه زیبندهٔ ‌یک مرد نیست.

حنا ( خینه) ماندن بر دست و پا: برخی پسرانی که بر دست و پای شان حنا می مانند دختران خیلی بد می برند. حنا ماندن پسران جز در شب حنای شان که یک رسم است در غیر آن شایسته نیست تا مردان دست و پای شان را بدون دلیل حنا بگذارند.

لحن زشت و نا محترمانه: دختران از پسرانی که یاوه‌گو، بد زبان بوده و نزاکت های اجتماعی را از قبیل احترام به دیگران به خصوص خانمها و سایر نزاکت ها را بلد نباشند خوش ندراند. زیرا لحن گفتار و طرز رفتار خیلی مهم است.

پوشیدن لباس های نامناسب: عده یی از پسران علاقمند رنگ های مرغوب هستند. بعضی شان بدون در نظر داشت اینکه کدام رنگها زیبنده شان است٬ لباس ها به رنگ های گلابی٬ یاسمنی و جگری می پوشند. و یا هم لباس ها را بدون در نظر داشت اندازه تن خود انتخاب می کنند که بیش از حد چسپ می باشد. مشکل دیگر در لباس پوشیدن این است که با پیراهن و تنبان کرمج می پوشند و با دریشی چپلی.

دروغ گفتن: پسرانی که پی هم دروغ می گویند و دختران را به نا حق وعده داده و بعد وعده خلافی می کنند خیلی بد می بینند٬ چون راست گویی و صداقت اصل خیلی مهم برای خانم ها است.

هوسباره بودن: دختران از پسرانی که چشم چران وهوسباره بوده و محبت ایشان بر پایهٔ هوس بنا یافته باشد خیلی نفرت دارند.

استفاده نا مناسب از صفحات اجتماعی از جمله فیسبوک: پسرانی که صفحات جعلی در رسانه های اجتماعی ایجاد می کنند و مورد اذیت دختران قرار می گیرند خیلی زشت اند.

اذیت کردن: دختران دوست ندارند تا حرمت و عزت شان زیر پا گردد لذا از اذیت و آزار به اصطلاح خیابان آزاری متنفر اند.

مزاحمت در تلیفون: امروزه بعضی پسران تلیفون را برداشته و به شماره های مختلف زنگ می زنند تا کسی از طبقه اناث برابر شده و به زنگ شان جواب بدهد. به مجرد شنیدن آواز یک دختر مزاحمت را آغاز می کنند و تا جان دارند در آن شماره زنگ زده و حرف های بیهوده می گویند.

How
You Feel
In Kabul?