پنج دلیل دروغگویی در همسران

 اعتماد، ستون استوار زنده‌گی انسانها به ویژه زوج ها را شکل داده و لذت زنده گی ایشان را دو چندان می سازد برعکس دروغگویی صفات زشت انسانی بوده که اعتماد زوج ها را نسبت به هم سلب می کند؛ پایه های عشق و محبت میان آنها را سست و کم مایه  ساخته؛ در نهایت  زنده‌گی را به کام ایشان تلخ می سازد. با آنکه همسران از پیامد های ناگوار دروغگویی روی زنده‌گی خویش، آگاه اند؛ اما چرا گاهی به این پدیدهٔ زشت، توسل می جویند؟ باید گفت که ایشان بنابر بعضی دلایلی که نزد خود شان موجه است، دست به دامان دروغ برده و از آن یاری می طلبند. در ادامهٔ متن با دلایل دروغگویی در همسران، آشنا گردید:

  • ترس بیش از حد نسبت به انتقاد و سرزنش: همسران به ویژه خانم ها دوست ندارند مورد انتقاد شوهر خویش قرار بگیرند. به طور مثال اگرخانمی تحصیلاتش را بنابر دلایلی در نیمه راه ترک کرده باشد و از سوی دیگر شوهرش تحصیل کرده باشد، بابت اینکه مبادا مورد انتقاد شوهر قرار بگیرد دروغ  می گوید و یا هر مسألهٔ دیگری جدا از تحصیلات، از اینکه انتقاد پذیر نیستند دست به دامان دروغ برده و از آن برای خلاصی خویش استفاده می کنند.
  • پنهان کردن عیب و ایراد های خود: انسانها بدون عیب نیستند ما باید پذیرندهٔ عیب های همدیگر باشیم؛ اما همسران اعم از زن و شوهر بعضا دوست ندارند عیب هایشان برملا گردد از اینرو‌ برای پنهان کردن عیب های خویش دروغ می گویند.
  • وابستگی بیش از حد به همسر: برخی ازهمسران آنقدر به هم وابسته می باشند که به هر نحوی ولو راه های نامناسبی چون دروغگویی استفاده می کنند تا مورد تأیید همسر خویش قرار بگیرند.
  • ترس از عدم حمایت اجتماعی از سوی همسر: گاهی همسران چه شوهر و چه خانم ، خود سبب می شوند تا به همدیگر دروغ بگویند بدین معنا که موقع را برای دروغ گفتن باز میگذارند ایشان از همدیگر حمایت نمی کنند بدین سبب همسران از ترس عدم حمایت اجتماعی مجبور می شوند دروغ بگویند به طور مثال خانمی دوست دارد درسش را ادامه بدهد ولی شوهر همواره او را از ادامهٔ تحصیل منع کرده و خانم می خواهد آرزوی خود برسد از اینرو به بهانه های مختلف و با دروغ های رنگارنگ درسش را ادامه می دهد ولی اگر تفاهمی در زنده‌گی وجود داشته باشد دروغی پا در میان نخواهد گذاشت و یا خانمی همواره بالای شوهرش بد گمان است حتا دوست ندارد که در گوشی‌ اش خانمی تماس بگیرد ولو همکارش باشد. از این رو وقتی شوهر با خانمی دیگر جلسهٔ کاری می داشته وقتی خانمش بپرسد امروز با که جلسه داشتی ؟ مطمئنا دروغ می گوید تا از جنجال و سر صدای خانمش جلوگیری کند.
  • اعتماد به نفس پایین: یکی از دلایل دیگری که همسران به همدیگر دروغ می گویند همانا اعتماد به نفس پایین است ایشان هنوز خود شان را نپذیرفته اند و بالای خود باور ندارند لذا می ترسند که بابت کاستی ها و خامی های خویش مورد استهزای همسر قرار نگیرند.

این بود  برخی دلایلی که همسران به همدیگر دروغ می گویند.


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?