پنج قانون خوشبختی:

انسانها تمام عمر چشم بر دریچهٔ زندگی دوخته خوشبختی را انتظار می کشند. لحظه های شیرین زندگی به سرعت می گذرد و آنها را به جادهٔ نهایی نزدیک و نزدیکتر می سازد اما هنوز هم در گوشه یی از قلب خویش منتظرند تا معجزه یی اتفاق بیفتد و ایشان در یک چشم برهم زدن خوشبخت بسازد اما معجزهٔ زندگی را نباید انتظار کشید بل خود بکوشید با افکار تان معجزه خلق کرده  حس خوشبختی را تجربه کنید.زیرا هیچ کس غیر از خودمان نمی تواند خوشبختمان کند چون خوشبختی حاصل نوع نگاه ما به جهان هستی است، یعنی تعبیر متفاوت از زندگی.فراموش نباید کرد که خوشبختی یک حس درونی است وقتی از درون راحت بودی بدان که خوشبختی! دوستان در این نوشته قصد دارم پنج قانون خوشبختی را بیان نمایم پس با ما همراه باشید:

قلب تان را از نفرت پاک کنید: کینه توزی و نفرت ورزیدن، انسان را از درون تخریب کرده مانع حس سرزندگی می شود.اشخاصی که در قلب شان کینه و نفرت را می پرورانند هیچگاهی حس زندگی و لذت آن را نخواهند چشید زیرا در میان انبوهی از کینه توزی ها درگیری بوده خویشتن خویش را به جادهٔ بدبختی سوق می دهند.پس قلب تان را از نفرت و بدبینی ها منزه سازید تا باشد خوشبختی را در مغز و استخوان تان احساس کنید.

ذهن تان را از نگرانی ها دور کنید: رابطهٔ قلب و ذهن انسان در پیوند به خوشبختی و بدبختی انسان نقش بسزایی دارد.افرادی که یک عالم حس بد را در سر می پرورانند طبیعی ست که روی خوشبختی را هرگز نخواهد دید پس افکار تان را تحت کنترول داشته باشید و هر آن چیزی که ذهن تان را ناراحت می سازد به کلی روی آن خط بزنید.

ساده زندگی کنید: برخلاف دیدگاه برخی از مردم، مال و منال وسیله یی برای خوشبختی نیست به طور مثال فردی در مجلل ترین قصر زندگی داشته باشد از هیچ نوع امکانات زندگی کمبودی را احساس نکند ولی آرامش قلبی نداشته باشد به نظر شما آن ثروت و دارایی می تواند برایش آرامش ببخشد؟ مطمینا می گویید که نه. پس از زندگی سادهٔ تان شکرگزار باشید و لحظه های زندگی تان را غنیمت بشمارید.

بیشتر ببخشید: فرض کنید فردی به شما بدی کرده اعتماد تان را شکسته شما همیشه با خودتان تکرار می کنید که من او را هرگز نخواهم بخشید. این نا بخشیدن ها به عقده یی مبدل شده هر لحظه گلوی احساس تان را به شدت می فشارد اما یکبار بخشش را تجربه کنید و با خودتان بگوید که من او را با تمام بدی هایش بخشیدم بعد متوجه خواهید شد که تا چه اندازه احساس راحتی خواهید نمود. پس ببخشید و راحت زندگی کنید.

کمتر توقع داشته باشید: سرچشمهٔ اکثری از ناراحتی ها، ساده بگویم منع اصلی بدبختی ها توقع داشتن انسانها از همدیگر است. به هر اندازه یی که میزان توقع تان را از زندگی و مردمان دور و بر تان کاهش بدهید به همان اندازه زندگی راحت خواهید داشت در ضمن خوشبختی را احساس خواهید کرد.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?