پنج مشکلی که نظم  محافل عروسی را برهم می زند

ازدواج در واقع صفحهٔ جدیدی ازکتاب زنده‌گی همهٔ افراد است که بر رخ ایشان ورق زده می شود. ازاینرو نیاز است تان این صفحهٔ زنده‌گی، با خوشی و شادمانی آغاز گردد بدین لهذا خانوادهٔ های محفل‌دار با یک عالم امید و آرزو، گاهی با قرض و وام و یا پول زحمات چند سالهٔ خویش می کوشند تا به بهترین وجه محفل ازدواج را در یکی از هتل های شهر، برگزار نمایند.ایشان در یک شب پول کار و زحمات یک ساله و چند سالهٔ خویش را به مصرف می رسانند . اما وجودی برخی از مشکلاتی که در ذیل به شرح آن می پردازیم،  نظم محفل را بر هم می زند:

زیاد شدن تعداد مهمانها:  بسیاری ازخانواده ها اگر در کارت دعوت دو یا سه نفر خبر باشند دو سه نفر اضافه به محفل می روند و یا اگر یک خانواده ، پنج شش کودک داشته باشند تمام آنها را با خود در محفل می برند، بدون اینکه خسارهٔ محفل‌داران را مدنظر بگیرند. از یک سو در سیستم هتل داری  امروزی به جای کارت دعوت، تعداد چوکی ها معیار قرار داده می شود. یعنی پول غذای مهمانها از روی تعداد چوکی ها حساب می شود. با زیاد شدن تعداد مهمانها ، میز و چو کی اضافه چینده می شود و پول اضافه گرفته می شود. اینجاست که با غفلت و بی پروایی مردمان ما که اضافه به محفل می روند، خانوادهٔ داماد خسارهٔ بزرگی را متحمل می شوند.

ساز بلند و گوشکفانک: بخش اصلی و اساسی محفل روی ساز و آواز استوار است. محفلداران برای رونق بخشیدن محفل، گروه موسیقی را به قیمت هنگفتی چون یک تا دو هزار دالر کرایه می گیرند. این گروه با دهل ، سرنای و چنین و چنان و آهنگ های این و آن محفل را پر جمع و جوش می سازند. آوازخوان‌، آهنگ های همچون: پرده اول و دوم ، کمر باریک و شاه کوکو جان …را  چنان بلند می خواند که مهمانها تا یک روز پس از محفل گوش درد و سر درد می باشند.

ناوقت آوردن غذا: مشکل دیگری که نظم محفل را برهم می زند همانا ناوقت آماده شدن غذا است. در هتل های امروز به طور معمول ساعت نه یا ده شب، غذا آماده می گردد. این کار باعث می شود تا مهمانها با خوردن دو سه لقمه غذا بابت ناوقت شدن شب محفل را ترک بگویند و به خانه های شان برگردند زیرا موقعی که غذای هتل آماده می گردد،زمان خوابیدن بسیاری از خانواده ها می باشد. با رفتن مهمانها نور و نمک محفل هم می رود و نظم محفل برهم می خورد.

رقص کارد در آهنگ آغا داماد: این رسم پیشینهٔ تاریخی در فرهنگ مردم ما نداشته است و مدتی می شود که در میان مردم ما مروج گشته است. در این رسم خواهر عروس کاردی را که قرار است عروس و داماد توسط آن کیک را قطع کنند به دست گرفته و تا وقتی می رقصاند تا داماد پول هنگفتی را برایش بدهد. . این رسم گاهی مشکل‌ساز می شود و میان خانواده ها خفه‌گی و ناراحتی را به میان می آورد.

ایجاد بی نظمی توسط کودکان: رونق هر محفل بر نظم آن وابسته است محفل‌داران به شکلی از اشکال می کوشند تا محفل منظم داشته باشند ولی مهمانها به ویژه عده یی از مادران، متوجه کودکان شان نبوده و ایشان را  در صحن هتل می گذارند تا گشت و گذار کنند . کودکان تا جان دارند شوخی و بازی می کنند و نظم محفل را برهم می زنند. به هر رو امیدواریم تا دامنهٔ این مشکلات از محافل ما برچیده شود.


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?