پنج ویژه‌‌گی مردم کابل

کابلیان ، مردمانی که شعار شان را  انسانیت و پایه های زنده‌گی شان را محبت شکل می داد. مردمانی که راستی و صداقت بر زبان شان جاری و خلوص نیت بر قلب های شان لانه داشت. مردمانی که برای حفظ ننگ و ناموس خویش از جان‌های شان می گذشتند اما حاضر نبودند کسی بر شرف و غزت شان لطمه یی وارد بکند. مردمانی که در غم همدیگر غمگین و در خوشی هایی هم خرسند می گردیدند.از کوچه کوچهٔ کابل بوی عشق به مشام می رسید. و از چهرهٔ مردمانش صفا و صمیمیت می بارید.آری! چنین بود کابل .اما با تأسف که دگرگونی ها و نابسامانی های کشور ، تعداد بیشماری از مردمان کابل را به ممالک بیگانه، آواره ساخت.امروزه مردمان اصیل کابل زیادتر به چشم نمی خوردند زیرا بیشتری از آنها در دیار غربت بسر می برند. این مردم یک سلسله ویژه‌گی هایی دارند که آنها را از سایر مردمان متمایز می سازد با‌انکه ویژه‌گی های کابلیان بیشمار است اما در این متن کوشیده‌ایم تا از جمله  پنج ویژه‌گی آنها را به معرفی بگیریم اگر چه قطعی نیست اما در مورد بیشتری از مردمان کابل صادق است:

تعصب نداشتن: اکثریتی از مردمان کابل به تعصب و قوم پرستی اهمیت نمی دهند. با تمام مردمان افغانستان از هر قوم و نژادی که باشند، برخورد یکسان دارند. حق اولیت را به کسانی واگذار می کنند که شایسته‌اش باشد نه اینکه از روی قوم پرستی اشخاص بی کفایت را صاحب مقام بسازند .علاوه برآن به تعصبات زبانی و نژادی نیز وقعی نمی گذارند.این ها همه نشانگر اصالت کابلیان است.

اهمیت قایل شدن به حقوق زن: اگرچه مردمان ولایات ما نیز حقوق خانم ها را به خوبی مراعات می کنند اما بعضا در ولایات زن ها اجازهٔ تحصیل و کار کردن در بیرون از خانه را نمی داشته باشند ولی کابلیان به خانم ها و دختران شان اجازه می دهند تا هم درس بخوانند و هم از راه علم و هنر شان به وطن خدمت کنند در این راه خانواده ، یگانه حامی و پشتیبان  آنها بوده است.

نگرفتن طویانه: طویانه گرفتن رسمی است که تقریبا در میان بیشتری از اقوام افغان رایج است و آن مقداری پولی است که در مراسم عروسی  خانوادهٔ داماد به خانوادهٔ عروس می پردازد. مقدار آن نظر به موقف اجتماعی دختران فرق می کند اما کابلیان از گذشته ها تا امروز به این رسم پشت پا زده اند کابلیان طویانه گرفتن را ننگ می دانند و از گرفتن آن ابا می ورزند.

توجه به دیکوراسیون خانه: کابلیان به دیکور خانه های شان توجه خاصی را مبذول می دارند دوست دارند خانه های شان طرح های خیلی ساده در عین حال جذاب داشته باشد در انتخاب رنگ خانه، پرده ،‌فرنیچر… دقیق هستند.در ضمن در قسمت باغچهٔ حویلی خویش توجه می نمایند و از انواع گل ها در تزیین آن استفاده می کنند.

لهجهٔ معیاری: از اینکه کابل مرکز است لهجه‌اش را معیار قرار داده اند کابلیان لهجهٔ به خصوص خودشان را دارند، واژه های همچون بادار گل ، قربانت لا لا ، سرم به فدایت… و غیره  را می توان یاد کرد.

در اخیر باید گفت که کابلیان از مردمان با شرف ولایات ما فوق العاده‌‌گی خاص ندارند بل ایشان مردمان سایر اقوام افغان را به آغوش باز می پذیرند و خود شان را از آنها جدا نمی پندارند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?