چرا خانم‌ها در افغانستان راننده‌گی نمی‌کنند

اگر در مورد راننده‌گی در افغانستان آمار گرفته شود، شاید فیصدی بسیار کمی از خانم‌های راننده در کشور موجود باشد. اکثر رانندگان نیز مردان خواهند بود، چون اکثریت مردم، راننده‌گی را ویژه‌ی مردان می‌خوانند و به این باور اند که خانم‌ها حتا نباید خیال راننده‌گی را در سر داشته باشند. با این وجود، اما پرسش مهمتر این است که چرا خانم‌ها نباید راننده‌گی کنند؟ آنان موجودات ضعیف اند؟ آیا استعداد راننده‌گی ندارند؟  آیا از عهده‌ی راننده‌گی نمی‌توانند برآیند؟

در پاسخ باید گفت که استعداد؛ مرد و زن نمی‌شناسد و هر انسان از نعمت استعداد برخوردار است. وقتی خانم‌ها می‌توانند از عهده‌ی بزرگترین کار که تربیت سالم فرزندان و اداره‌ی خانواده است، بر آیند، پس راننده‌گی  برای شان کار خیلی سهل خواهد بود. اما جای تأسف است که اکثر مردم ما، وقتی خانمی را درحال راننده‌گی می‌بینند، چنان حیرتزده به او نگاه می‌کنند که گویا کار خلاف اصول و مقررات دولت یا خلاف اصول دین، انجام داده باشد. در ضمن شایعاتی هم در مورد راننده‌گی خانمها نشر و پخش می‌شود که در نشر آن مردان و خانم‌ها نقش مساوی دارند و شایعات را دهن به دهن می‌گردانند. خیلی از مردم این شایعات را به نحوی پذیرفته اند و وقتی خانمی را می‌بینند که راننده‌گی می‌کند چشمان شان از حدقه بیرون شده و می‌گویند:

« الا، زن همسایه ما ره دیدم. سر جلو شیشته بود و کاکه کاکه موتر می‌دواند.»

«الا چشم ایتو زن ده گور شوه. او ره به موتردوانی چی؟ قرا  بیشینه ده جای خود.»

»بان خوارک، زمانه ده آخر رسیده.»

خیلی جالب است که بعضی‌ها حتا راننده‌گی خانم‌ها را یکی از علامات قیامت به حساب می‌آورند. یعنی، آنان به این باور اند که حتما قیامت نزدیک شده است. با وجود باورها و عقیده‌های خرافی، خانم‌های راننده توسط برخی از مردان آزار و اذیت نیز می‌شوند. اغلب مردان کوشش می‌کنند که موتر شان را نزدیک موتر خانمها بیاورند و پرزه‌های آبداری را نثار شان نمایند. آنان به فکر خودشان از این عمل لذت می‌برند، ولی متاسفانه این کار، توهینی به شخصیت خانمهاست.

بعضی باور دارند که خانمها اصلا حق راننده‌گی ندارند. در حالیکه هیچ قانون و مقرارتی خانم‌ها را از این حق محروم نساخته است. در ضمن در دین اسلام هم حق زن و مرد مساوی گفته شده است. با آن هم خیلی از مردان، خانمها را اذیت می‌کنند. البته که این آزار و اذیت بیشتر توسط طبقه‌ی کوته فکر جامعه صورت می‌گیرد. این طبقه‌ی کوته فکر از جمله مردمانی اند که خانم‌هایشان را از هر نوع حق انسانی محروم ساخته اند. در سطح شهر هم، وقتی خانمی را می‌بینند که راننده‌گی می‌کند طبیعی است که از خودشان عکس‌العمل نشان داده و برای شان حیرت آور تمام خواهد شد. 

شاید برای حل مشکل خانم‌های دریور، راه‌های حل  زیادی باشد. اما بهتر است که کم کم برای اشخاص کوته فکر، فهمانده شود که خانمها هم می‌توانند همچون مردان راننده‌گی کنند و حقوق شان با مردان مساوی است. نباید فراموش کرد که خانم ها و مردان استعداد یکسان دارند. اگر فرصت مساوی برای هر دو داده شود، به‌طور حتم که خانم‌ها با مردان برابر و حتا بیشتر از آنها پیشرفت خواهند کرد.

How
You Feel
In Kabul?