چگونه بدانیم فرد مقابل دروغ می گوید

دروغگویی از زشت ترین اعمال انسانی و آفت های زبانی بوده منشأ بسیاری از مفاسد اخلاقی است. این عمل ناپسند انسانی، طی آیات متعدد قرآنی و احادیث نبوی مردود شمرده شده است. چنانچه  

رسول خدا (ص) فرمودند: از دروغ بپرهیزید ، زیرا دروغ انسان را به فسق و فجور می‌کشاند و فسق و فجور هم انسان را روانه آتش جهنم میکند.  مطابق تحقیقات دانشمندان حدود ۶۰ درصد افراد در طی یک مکالمهٔ ۱۰ دقیقه یی، دو الی سه بار دروغ می گویند. بدین معنا که دروغگویی به اصطلاح عامه« ساجق دهان» مردم گشته، بی اعتمادی و  رذایل اخلاقی را شایع ساخته است. اما نگران نباشید ،خوشبختانه راه های زیادی وجود دارد تا دروغ فرد مقابل را به راحتی بدانید. پس با ما باشید تا نشانه های دروغگویی را دانسته میزان صداقت دوستهای تان را تشخیص دهید.

ارتباط چشمی منظم ندارد: فرد دروغگو به طور معمول چشم به چشم طرف مقابل شده نمی تواند. زیرا از دروغش در هراس است تا مبادا از چشمانش دروغ هایش برملا  گردد از این‌رو فرد دروغگو، موقع صحبت به گوشه‌ٔ سمت راستِ بالا یا گوشه‌ٔ سمت چپِ بالا نگاه می‌کند. پس فردی را که روی صداقت حرف هایش شک داشتید حرکات چشمش را مدنظر بگیرید.

پراگنده حرف می زند: فردی که قرار است برای تان دروغ بگوید در ضمن اینکه به سمت چشمان تان به درستی نگاه نمی تواند می کوشد حرف را سمت دیگری بکشاند و با پراگنده سازی موضوع، در واقع از موضوع اصلی فرار کرده و دروغش را لای جملات تکراری و اضافی پنهان کند.

حرف هایش را تکرار می کند: یکی از مهارت های فرد دروغگو تکرار کلمات است او در این جریان می خواهد برای ادامهٔ موضوع، دروغ های دیگر را در ذهنش طرح نماید. متوجه باشید فردی که دروغ می گوید حین تکرار کلمات و جملات سرش را اندکی کج کرده و چشمانش را به سمت دیگری زل می زند تا دروغ تازه بسازد.

سریع جواب می دهد: به طور عموم شخصی که در پی دروغگویی است پاسخ های  سنجیده شده  نزد خودش می سازد تا مبادا در حین پاسخ دادن دروغش برملا گردد. به طور مثال وقتی از همسری که قرار است دروغ بگوید بپرسید چرا ناوقت آمده است به طور سریع پاسخ می دهد« اضافه کاری داشتم» یا »جایی مهمان بودم» …معلوم می شود این پاسخ ها از قبل تهیه شده، نشانگر دروغ فرد مقابل است.

خشکی گلو: فردی که دروغ می گوید در حین حرف زدن بابت فشار استرس گلویش خشکی می کند و نفسش بند بند می گردد از این سبب گلویش را چندین بار صاف می سازند.

حرکات بدنی ندارد: بدن این افراد در حین دروغگویی کرخت به نظر می رسد و به طور طبیعی پلک نمی زنند و بی حرکت می‌ایستند.

صبحت کردن برایش مشکل است: افراد متهم و گنهکار کوشش می کنند کار کرد های زشت شان را لای دروغ های رنگارنگ بپیچانند از این رو زیر فشار استرس قرار می گریند و احتیاط می کنند تا مبادا حرف های شان رد و بدل شده و از میان آن دروغ شان نمایان گردد بدین ملحوظ می کوشند کمتر حرف بزنند ولی اگر از ایشان بازپرسی شود توضیحات اضافی می دهند سخنانی را بر زبان می‌آورند که در اصل مربوط قضیه نمی شود.

علایم چهره‌اش: افرادی که دروغ می گویند به طور معمول اضطرابی در چهره‌اش نمایان می‌گردد و علایم این اضطراب ، سرخ شدن گونه ها و ریختن عرق از شقیقه ها و پیشانی است.

این بود نشانه های دروغگویی اگر چه اندک است اما تا جایی  شما را در درک شناسایی سخنان دروغ  یاری می رساند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?