کلماتی که مردان نباید برای خانم ها استفاده کنند

بآنکه زنان ظاهر ظریف دارند ولی از درون نیرومند اند. چنانچه گفته اند افکار یک زن درحقیقت سایهٔ عواطف آنان است. دراساس تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و برتری یکی بر دیگر پذیرفتنی نیست اما جای تأسف است که اغلب مردان، زن را جنس دوم  و ضعیفه یی بیش نمیدانند و کلمات تحقیرآمیزی را برای آنها استفاده میکنند. ایشان گمان میبرند که با کاربرد این کلمات،گویا احترامی را در برابر زنان بر جا نموده اند در حالی که خانم ها از شنیدن چنین سخنان متنفرند و احساس حقارت می کنند:

بگذار سیاه سر است: سیاه سر کلمه یی است که پیشینهٔ تاریخی آن مشخص نبوده و مردم افغانستان به گونهٔ ناآگاهانه این کلمه را برای زنان به کار میبرند بدون اینکه ازبارمعنایی آن آگاهی داشته باشند. عده یی از مردان استعمال این واژه را برای خانم ها نوعی از احترام تلقی میکنند. در حالی که خانم ها از شنیدن این کلمه متنفرند و احساس حقارت میکنند. در بسیاری از لغت نامه ها از جمله در لغت ‌نامهٔ معین این واژه به معنای زن بیچاره و بینوا و هم گناهکار آمده است . لهذا این واژه پیام منفی را میرساند زیرا سیاه، رنگی است که به طور معمول به مصیبت پیوند دارد و مردم درهنگام اندوه و عزاداری رنگ سیاه میشوند. این نکات همه وهمه دال برمنفی بودن این واژه دارد از اینرو استعمال این واژه برای خانم ها احترام نه بل به نحوی تحقیر آمیز به حساب می آید.

زن هستی به گپ نمی فهمی: این جمله مدوام برای زنان استفاده میشود گویا زنان از فهم و درک خوبی برخوردارنیستند و لیاقت بحث و گفتگو را ندارند. در حالی که به گفتهٔ حصرت علی ( رض) زنان آیت رحمت اند. اثرزن در سرنوشت یک مرد اثر دایمی و لاینقطع بوده و درعقب موفقیت هر مرد  به گونهٔ حتمی، دست یک زن است.

چیزی نگوید بیچاره زن است: آخرکی گفته زن بیچاره است؟ در این جای شک نیست که زنان از جمله پرعاطفه ترین موجودات روی زمین اند زیرا خداوند شایستگی زن را در قلب او جا داده است ولی به هیچ وجه بیچاره نیست بل قادراست درمقابل حوادث ناگوار و مصائب شدید، بیشتر و بهتر مقاومت کند.

زن را مانده و کار: بسیاری از مردان منکر توانایی های زنان اند و باورمند هستند که زنان قادر به اداره و رهبریت یک شرکت و یا دفتر نیستند بی خبر از اینکه زنان توانایی رهبری کاردانی و تمایل برای فدا کاری را دارند و سالانه توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا بابت کارکرد های قهرمانهٔ ایشان  مستحق جایزهٔ بین المللی میگردند. به ویژه زنانی وجود دارند که درزمینهٔ بهبود هر چه بیشتر حقوق زن درسرتاسرجهان فعالیت دارند و درطول تاریخ دوشادوش مردان کارکرده اند. اگرچه زنان بیشتری ازمتفکران جهان را شکل نمیدهند ولی همین زنان بوده اند که آن همه متفکران را پروریده اند . پس زنان را به چشم حقارت نبینید.


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?