۱۰ مشخصه افرادی که از نظر روانی قوی هستند

در جامعه امروزی بیشتری از مردمان ما با اختلالات روانی دست و پنجه نرم می کنند  کمتر کسی است که دچار این مشکل نباشد ولی در این میان افرادی وجود دارند که دارای شخصیت سالم و به دور از هر نوع اختلالات روانی اند ایشان دارای این گونه مشخصه ها اند.

۱ ـ هیچگاهی به حال خود شان تأسف نمی خورند: این گونه افراد اعتماد به نفس بالایی دارند و فراز و نشیب  زندگی را می پذیرند.

۲ ـ همیشه موافق حرف های دیگران نیستند: افراد کم اراده با حرف های دیگران موافقت می نمایند ولو حرف درست باشد یا نادرست برای تأیید آن سر می جنبانند ولی افراد موفق که از نظر روانی قوی اند با افکار نادرست دیگران سر سازگاری نشان نمی دهند.

۳ از خطرات پیش بینی شده نمی ترسند: این گونه افراد ارادهٔ محکم دارند وقتی تصمیمی بگیرند تا پایان آن را دنبال می کنند گام های شان در راه رسیدن به اهداف شان استوار است و خطر را به اصطلاح به گردن می گیرند و از آن هرگز نمی هراسند.

۴  –به گذشته نمی چسپند: وقت خویش را روی مسایل پیش پا افتاده یی که در گذشته رخ داده باشد تلف نمی نمایند. واضح بگویم اینگونه افراد در زمان حال زندگی می کنند و حسرت و پیشمانی گذشته را ندارند.

۵ اشتباهات را تکرار نمی کنند: هیچ انسانی عاری از خطا نیست اشتباهات گاهی در جهت مثبت عمل می کند و سبب می شود تا فرد راه اصلی زندگی را از راه اشتباه تفکیک بکند. افرادی با نیروی روانی قوی از اشتباهات ، درس عبرت می گیرند و هرگز آن را تکرار نمی کنند.

۶ از موفقیت دیگران خرسند می گردند: ایشان باورمند هستند که موفقیت دیگران از اثر سعی و تلاش خودشان بوده است از اینرو به جای حسرت و تنگ نظری می کوشند بر پله های افراد موفق قدم بگذارند.

۷   پس از شکست دست از تلاش بر نمی دارند: افرادی که دچار اختلالات روانی اند به طور مثال اشخاص خود شیفته به مجردی که شکست را تجربه کنند سرخورده می شوند و دست از تلاش بر می دارند اما اشخاصی که از لحاظ روانی قوی هستند به شکست ها وقعی نمی گذارند چون می دانند که در پس هر شکست پیروزی است.

۸ ـ از تنهایی نمی هراسند: اشخاص وابسته از نگاه روانی دچار اختلال اند و از تنهایی می هراسند. ایشان وابستهٔ یکی از دوستان ، اقارب … می گردند و از ترس اینکه مبادا آن شخص تنها رهایش بکند حاضر است به تمام خواسته های شخصی که وابستهٔ او شده است جواب مثبت بدهد ولی اشخاصی که از نگاه روانی دچار اختلال نباشند از تنهایی هراسی ندارند.

۹ ـ افکار منفی خود را تغییر می دهند: افکار منفی مانع پیشرفت و ترقی انسانها بوده جهان را در چشم انسان همچون بازی مزخرف جلوه می دهد. اما مثبت اندیشی ویژگی بارز افرادی با نیروی روانی قوی است.

۱۰ ـ از انرژی خود هوشمندانه استفاده می کنند: ایشان انرژی خود را به پای حرف های پوچ و بی معنا به هدر نمی دهند بل عاقلانه و منطقی رفتار می نمایند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?