بزکشی ورزش ملی افغانستان

بزکشی از جمله ورزش های کهن افغانستان است که تا امروز با علاقمندی خاص اجرا می شود. این بازی یکی از ورزش های ملی افغانستان و همچنان یک بازی سنتی گروهی است که بر روی پشت اسپ انجام می شود.این بازی در میان تمام اقوام و در همه نقاط افغانستان رواج دارد، اما در شمال افغانستان علاقمندان زیاد داشته و جزو ورزش ملی و فرهنگی ساکنان شمال افغانستان است. این بازی در سال های ابتدایی در سال روز ولادت پادشاهان انجام می شد اما به مرور زمان در مراسم مختلف؛ مانند عروسی و ختنه کنان هم انجام می شد.

 درچگونگی به وجود آمدن بازی بزکشی نظریات زیادی وجود دارد، اما زمان تشکیل آن را بین قرن دهم تا پانزدهم میلادی می دانند. برخی داستان به وجود آمدن این بازی را متعلق به زمان اسکندر مقدونی می دانند و برخی دیگر هم این بازی را متعلق به عشایران ترک مغول می دانند که در مغولستان می زیستند و حتی بعضی دیگر مهد بزکشی را یونان باستان می دانند که این نظریات زیاد موثق نیست. رایج ترین سخنی که در این زمینه ذکر می شود بازگشت پیشینه یی بزکشی به دوران حکمرانی چنگیز خان مغول است.

این ورزش بین دو گروه اسپ سواران انجام می شود که به آن ها چاپ انداز گفته می شود . تعداد آن ها در بازی های مختلف، متفاوت است و تعداد بخصوص ندارد. این افراد باید قوی هیکل باشند و در سوار کاری هم بسیار ماهر، آن ها گاهی چندین سال برای کسب مهارت در این بازی تمرین می کنند و یا حتی خان های منطقه یی کودکان شان را از سنین پایین به یادگیری این مهارت مجبور می کنند. این دو گروه باید تلاش کنند که لاشه بز ذبح شده را از روی زمین بردارند و به داخل نقطه یی که با خطی سفید و به صورت دایره یی در زمین بازی مشخص شده ببرند تا برنده شوند. زمانی که یکی از بازیکنان بز را روی زمین بر می دارد همه یی تیم رقیب به سویش هجوم می برند و آن را با شلاق های شان می زنند تا بز را از دستش بگیرند و به او اجازه ندهند که بز را به جایگاهش ببرد. در نهایت هر تیمی که بتواند بیشتر بز را به هدف برساند برنده است. اوج هیجان بازی هم زمانی است که بز را به درون هدف می اندازند، در بزکشی هدف نهایی دایره عدالت گفته می شود. جایزه بازی توسط برگزار کننده ها تهیه می شود و در هر بازی مختلف است و اغلب جایزه برنده ها لباس و پوشاک خوب و مرغوب می باشد و یا به صورت نقدی مبلغی را به برنده گان می دهند و یا در صورت نبود این گزینه ها به برنده ها اسپ هدیه می دهند که بسیار گران قیمت است.

این بازی برای بازی کنانش سمبل شجاعت است. در حقیقت بزکشی برای تمام مردم افغانستان تنها یک بازی نیست بلکه راهی برای یادگیری روش های زنده گی، کار گروهی و داشتن ارتباطات موفق با یکدیکر است.


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?