یوگا و مفیدیت آن چیست؟

یوگا به معنای اتحاد و یگانگی جسم و جان هست و این ورزش که خاستگاهش کشور هند می‌باشد، به‌خاطر رفع دو گانگی در انسان و رسیدن به یک واقعیت متعالی، اجرا می‌شود.  یوگا، تنها به معنای تمرینات ورزشی، نرمش و یا بدن سازی نیست، بلکه یوگا فراتر از آن است و سطح منطق و تفکر انسان را بلندتر می‌برد. با حرکات یوگا انسان می‌تواند خود را  به گونه‌ی روحی و جسمی راحت کند و در آرامش تمام قرار بگیرید.

در این نوشته چند حرکت ساده و ابتدایی یوگا را برای کسانی که تازه می‌خواهند این ورزش را بیاموزند، بیان می‌کنیم. امتحان آن خالی از فایده نخواهد بود.

روی زمین بنشینید و پاهای تان را  به شکل راست دراز کنید. طوری که میان هر دو پای تان  به اندازه کافی فاصله، موجود باشد. انگشتان پاهای تان را اندکی به عقب بکشید. بعد انگشتان دست راست تان را لای انگشتان دست چپ تان قرار داده، در پیشروی شکم تان بگذارید. در قدم اخیر، دستهای تان که انگشتان آن لای هم قرار گرفته است را به امتداد فاصله‌ی پاهای تان، سه بار از سمت چپ به‌شکل دایره‌وار به‌سمت راست و سه بار از سمت راست به چپ در حرکت بیاورید.

روی زمین چهار زانو بنشینید. کف‌های هر دو دست تان را در تماس هم قرار داده و جلو سینه‌ی تان قرار دهید. نفس عمیق بگیرید و دستان تان را از یکدیگر جدا سازید. تا امکان دارد دستان تان را به عقب، یعنی به سمت شانه‌های تان نزدیک کنید. بعد از آن، نفس تان را آزاد کنید و دستان تان را دوباره به‌شکل اولی‌اش برگردانید. این کار را سه مرتبه انجام دهید.

روی زمین بنشینید و پاهای تان را به دو طرف دراز کنید. طوری که میان پاهای تان فاصله  وجود داشته باشد. بعد با هر دو دست، انگشتان پاهای تان را محکم گرفته و به شکل دایره‌ای بچرخانید. این کار را پنج مرتبه از سمت راست به چپ و پنج مرتبه از چپ به راست انجام دهید. این حرکت در تنظیم میزان خواب تان شما را کمک می‌کند.

روی زمین دراز بکشید و پاهای تان را از قسمت کمر به‌طرف بالا بکشید. بعد پاهای تان را به نوبت به عقب ران‌های تان بزنید. این حرکت را سی مرتبه بدون وقفه انجام دهید. با این حرکت نیز خواب شما منظم‌تر می‌شود.

روی زمین، راست و  مستقیم بخوابید . برعکس حرکتهای قبلی، این بار نباید پاهای تان از هم فاصله داشته باشد. پاهای تان را از بند به بعد یعنی از قوزک پا به پایین، آهسته آهسته به هم دیگر بزنید . این کار را مدت پنج دقیقه انجام دهید. این حرکت همچون دو حرکت قبلی برای تنظیم خواب مفید است.

روی زمین دراز بکشید و پاهای تان را به‌طرف بالا کشیده و  تا حد شکم  نزدیک بسازید. با هر دو دست تان از انگشتان پاهای تان محکم بگیرید و به مدت ده دقیقه در همین حالت بمانید.

این حرکات ساده‌ی یوگا میتواند برای صحتمندی تان کمک شایانی کند.

How
You Feel
In Kabul?